Những nghề không lo thất nghiệp trong ngành Nhà hàng khách sạn

Những nghề không lo thất nghiệp trong ngành Nhà hàng khách sạn

Nh?ng ngh? không lo th?t nghi?p trong ngành Nhà hàng khách s?n

Top 5 ngh? “hot” nh?t trong ngành nhà hàng khách s?n. Không ch? có nhu c?u nhân l?c l?n mà đ?i h?i ?ng viên ph?i đư?c đào t?o bài b?n, có kinh nghi?m.

Là 1 trong các phân khoa có t?c đ? tăng trư?ng nhanh chóng và chưa h? có d?u hi?u ch?ng l?i, Du l?ch đ? và đang góp vai tr? quan tr?ng cho n?n kinh t? toàn nư?c. B?ng ch?ng là trong năm 2016 v?a qua, c? nư?c đ? đón 62 tri?u lư?t khách n?i đ?a và l?n đ?u tiên đón hơn 10 tri?u lư?t khách nư?c ngoài. T?ng thu t? ngành Du l?ch là 400.000 ngh?n t? đ?ng, tăng 18.4% so v?i năm 2015*, qua đó đóng góp kho?ng ch?ng 10% vào t?ng GDP c? nư?c**.

V?i s? phát tri?n không ng?ng ngh? c?a ngành Du l?ch đ? mang lên t?i các chuy?n bi?n tích c?c c?a nhóm ngành Nhà hàng khách s?n trong đ?t nư?c. Đáng ph?i bàn đ?n là trong nhi?u năm qua, có c?c k? nhi?u khu ngh? dư?ng tuy?t đ?p đư?c đưa vào ho?t đ?ng và nhanh chóng g?t hái thành công. Đi?n h?nh như InterContinental Danang Sun Peninsula Resort đư?c T?p chí Business Traveller vinh danh là “Khu ngh? dư?ng Khách s?n t?t nh?t khu v?c châu Á – Thái B?nh Dương” và là “Khu ngh? dư?ng sang tr?ng c?p nh?t th? gi?i” do World Travel Awards b?nh ch?n. Hay JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay – Khu ngh? dư?ng đ?ng c?p 5 sao phía Nam đ?o Ng?c (Phú Qu?c) đư?c World Travel Awards™ Asia & Australasia trao danh hi?u “Khu ngh? dư?ng m?i t?t nh?t châu Á”.

Có th? nói r?ng, 1 khi ti?m năng ngành Du l?ch đư?c khai thác đúng m?c h?n s? m? ra r?t đa d?ng cơ h?i phát tri?n cho chuyên ngành Nhà hàng khách s?n và ?m th?c, qua đó kéo theo nhu c?u lao đ?ng ngày càng l?n đ? ph?ng s? cho phát tri?n chung c?a chuyên ngành “công nghi?p không khói”. Và đây là 5 ngh? “đ?t giá” nh?t t?i các nhà hàng khách s?n.

Khu ngh? dư?ng InterContinental Danang Sun Peninsula ResortKhu ngh? dư?ng InterContinental Danang Sun Peninsula Resort

1/ Đ?u b?p

Đ?u b?p là 1 trong nh?ng ngh? chưa bao gi? h?t “hot”, h? s? có cơ h?i làm vi?c ? các nhà hàng, khách s?n, khu ngh? dư?ng hay t? s? h?u thương hi?u nhà hàng riêng c?a m?nh. Đ? tr? thành m?t đ?u b?p gi?i trư?c h?t các b?n ph?i có ki?n th?c ?m th?c, nh?y c?m v?i mùi v?, năng khi?u trang trí c?ng như bi?t cách sáng t?o nên các món ăn tuy?t h?o. S?c kh?e hi?u qu? là y?u t? đư?c yêu c?u hàng đ?u b?i đây là ngh? vô cùng áp l?c và có cư?ng đ? làm vi?c cao. Bên c?nh đó các b?n ph?i chăm ch?, thư?ng xuyên th?c hành, h?c h?i đ? nâng cao tay ngh?, có phương pháp làm vi?c phân khoa h?c.

Chia s? v? ngh? đ?u b?p ? Vi?t Nam, chuyên gia ?m th?c Chiêm Thành Long cho r?ng, đ?u b?p đư?c xem như “linh h?n” c?a các nhà hàng khách s?n. Và v?i t?c đ? phát tri?n ngày càng nhanh c?a ngành Nhà hàng khách s?n hi?n nay đang kéo theo nhu c?u r?t l?n v? nhân s? b?p, nh?t là nh?ng đ?u b?p gi?i và có chuyên môn. Đi?u đó cho th?y đ?u b?p đang là các ngư?i có t?m làm phân tâm l?n t?i s? phát tri?n c?a nhóm ngành ?m th?c – Du l?ch – Nhà hàng khách s?n và c?n đư?c tôn vinh, coi tr?ng.

Xem thêm :  Cơ hội cuối cùng nhập học Hoc viện SIM 2017

Đ?u b?p đư?c ví như “linh h?n” c?a các nhà hàng khách s?n. ?nh: ShutterstockĐ?u b?p đư?c ví như “linh h?n” c?a nh?ng nhà hàng khách s?n. ?nh: Shutterstock

M?c lương: 12 – 40 tri?u đ?ng/tháng, tùy vào kinh nghi?m làm vi?c và năng l?c. C?n ? m?t s? nư?c trên toàn th? gi?i th? thu nh?p c?a ngh? đ?u b?p c?ng vô cùng h?p d?n. Ví d? như ? “quê hương c?a chu?t túi t? 37.316 – 108.355 AUD/năm, t?i Th?y S? t? 47.698 – 76.000 CHF/năm hay t? 33.528 – 59.853 NZD/ năm khi làm vi?c t?i New Zealand (theo Payscale 2017).

2/ Th? làm bánh

Hi?u 1 cách đơn gi?n th? th? làm bánh là các ngư?i t?o ra hàng trăm chi?c bánh thơm ngon m?i ngày. Đ?a đi?m làm vi?c c?a h? hoàn toàn có th? là trong nhà hàng, trong các c?a hàng chuyên kinh doanh bánh ho?c t? qu?n l? c?a hàng bánh c?a riêng m?nh đ? t? do sáng t?o nên các chi?c bánh mà m?nh thích.

Đ? tr? thành m?t th? làm bánh chuyên nghi?p trư?c h?t chúng ta ph?i n?m v?ng nh?ng k? thu?t cơ b?n, t? vi?c nh?n bi?t các lo?i b?t, cách tr?n b?t, nhào b?t, cách t?o h?nh bánh cho lên đ?n cách đ?t nhi?t đ? l? nư?ng hay cách trang trí bánh sao cho b?t m?t nh?t. Ngoài ra, m?t th? làm bánh c?ng c?n n?n t?ng ki?n th?c, c? xát đư?c trui rèn qua các gi? th?c hành đ? t?o nên các lo?i bánh ngon. Và tương t? như cùng v?i ngh? đ?u b?p, ngoài yêu c?u s? chính xác v? t? l?, kh?i lư?ng, thành ph?n nh?ng nguyên li?u th? ngư?i làm bánh c?n ph?i có l?ng yêu ngh?, ham h?c h?i, tích c?c c?p nh?t các tri th?c và xu hư?ng bánh m?i m?. M?c lương kh?i đi?m cho ngh? làm bánh là t? 7 tri?u đ?ng/tháng ho?c hơn.

Th? làm bánhNgoài yêu c?u chính xác v? t? l?, kh?i lư?ng, thành ph?n th? các b?n ph?i yêu ngh? và không ng?ng h?c h?i

3/ Qu?n l? nhà hàng khách s?n

Là vi?c qu?n tr?, t? ch?c, v?n hành nh?ng ho?t đ?ng c?a khách s?n sao cho h?p l? và t?t nh?t. Công vi?c này phù h?p cùng v?i các ai năng đ?ng, nh?y bén, có th? n?m b?t v?n đ? và ?ng bi?n nhanh cùng v?i các t?nh hu?ng. Bên c?nh đó, h? c?ng ph?i là nh?ng ngư?i có k? năng giao ti?p, l?nh đ?o, th?u hi?u tâm l? ngư?i khác và thành th?o ngo?i ng?.

Xem thêm :  Tham gia ngày hội du học Mỹ - Canada để bỏ phiếu cho giấc mơ du học của bạn!

Khi h?c nhóm ngành Qu?n tr? Khách s?n chúng ta s? đư?c trang b? ki?n th?c chuyên ngành, xây d?ng k? ho?ch kinh doanh khách s?n, cách th?c v?n hành nh?ng phương án kinh doanh qu?n l?, qu?n tr? th?c ph?m và đ? u?ng, qu?n tr? nhân s?, qu?n tr? h? th?ng bu?ng ph?ng, qu?n l? t? ch?c s? ki?n, gi?i quy?t r?i ro… Chính v? v?y, n?u mơ ư?c tr? thành nhà qu?n l? c?a 1 t?p đoàn khách s?n 4 – 5 sao th? b?n ph?i chăm ch? h?c t?p, đ?u tư th?i gian và công s?c x?ng đáng, không ng?ng làm m?i và “nâng c?p” b?n thân c?ng như t? trang b? h? th?ng ki?n th?c, k? năng c?n thi?t đ? đư?c các nhà tuy?n d?ng săn đón.

Tùy thu?c vào năng l?c và c? xát làm vi?c c?ng như quy mô nhà hàng khách s?n mà m?c lương b?ng các b?n có kh? năng nh?n đư?c dao đ?ng t? 15 – 45 tri?u đ?ng. C?n khi Cơ h?i làm vi?c t?i các t?p đoàn khách s?n 4 – 5 sao khi du h?c ÚcCơ h?i làm vi?c ? nh?ng t?p đoàn khách s?n 4 – 5 sao khi đi du h?c Úc

4/ Qu?n l? s? ki?n

Qu?n l? s? ki?n đư?c hi?u là qu?n tr? t? ch?c các ho?t đ?ng t?i phong phú l?nh v?c như kinh doanh, gi?i trí, thương m?i, th? thao… trong khuôn kh? nhà hàng khách s?n và resort. M?c đích chính là truy?n đi các thông đi?p mà ngư?i làm s? ki?n mu?n công chúng, khách hàng nh?n th?c đư?c thông qua các h?nh th?c h?p báo, tri?n l?m, l? h?i, h?i ngh?.

Qu?n l? s? ki?n tuy là ngh? không c?n quá m?i nhưng v?n đư?c vô cùng nhi?u chúng ta tr? yêu thích b?i s? năng đ?ng, sáng t?o. Nh?ng t? ch?t cơ b?n mà 1 nhà qu?n tr? s? ki?n c?n ph?i có là tư duy, teamwork và k? năng làm vi?c đ?c l?p, c?n th?n lên đ?n t?ng chi ti?t nh? nh?t, phân tích và l?p k? ho?ch, d? trù kinh phí…

T?i Vi?t Nam, tùy thu?c vào quy mô doanh nghi?p c?ng như quy mô nh?ng s? ki?n mà ti?n lương b?n đư?c hư?ng s? khác nhau, ch?ng h?n như c? đ?nh theo tháng hay hư?ng theo t?ng d? án. C?n ? m?t s? nư?c trên toàn c?u, m?c m?c thu nh?p b?ng c?a v? trí này dao đ?ng t? 51.600 – 125.000 CHF/năm ? Th?y S?, 30.000 – 38.750 Euro/năm t?i “quê hương c?a giày g?” hay 40.303 – 85.617 AUD/năm ? Úc. Xem thêm: .


Qu?n l? s? ki?n – Nhóm ngành tuy không quá m?i nhưng chưa bao gi? h?t "hot"Qu?n l? s? ki?n – Nhóm ngành h?c tuy không quá m?i nhưng chưa bao gi? h?t “hot”

5/ Bartender

Bartender là danh t? ch? nh?ng ngư?i pha ch? th?c u?ng ? các qu?y bar. Đó có kh? năng là cocktail, mocktail, trà… M?t bartender đi?n h?nh thư?ng xuyên làm vi?c cùng v?i các lo?i rư?u, hoa qu?, b?nh l?c, chai và ly. K? năng c?n có c?a m?t bartender là:

Xem thêm :  Nhanh tay săn học bổng du học Mỹ lên đến 16.000 USD cho kỳ Xuân 2018
Pha ch?: Th? hi?n ? kh? năng đ?nh lư?ng các thành ph?n và t? l? các nguyên li?u đ? t?o mùi v? h?p d?n, cách tr?nh bày thành ph?m b?t m?t. Ngoài ra chúng ta ph?i thu?c n?m l?ng nh?ng tên g?i, nh?ng lo?i rư?u, nh?ng ki?u ly thích h?p cho t?ng lo?i th?c u?ng, các công th?c pha ch? t? đơn gi?n lên đ?n ph?c t?p.Bi?u di?n: Là ranh gi?i đ? phân bi?t 1 bartender chuyên nghi?p v?i m?t bartender nghi?p dư. Không đơn thu?n ch? là cách tr?nh di?n pha ch? hút m?t, t?o s? sinh đ?ng mà c?n là k? thu?t giao ti?p cùng v?i khách hàng.Sáng t?o: Là y?u t? không th? thi?u v?i 1 ngư?i bartender. Không đơn thu?n ch? là làm theo công th?c s?n có mà b?n ph?i không ng?ng đ?i m?i và sáng t?o nên các th?c đơn thơm ngon h?p d?n. D?a trên nh?ng lo?i nguyên li?u, bartender s? t?m cách đ?ng t? ch?c chúng sao cho h?p mùi v?, h?p th? giác. Vi?c sáng t?o nên các công th?c m?i c?ng giúp các b?n đ?nh h?nh phong cách c?a chính m?nh.Kh? luy?n và chăm ch?: Bartender là 1 ngh? khó, đ?i h?i chúng ta ph?i có s? t? m?, s?c kh?e và không ng?ng h?c h?i t? sách v?, t? cu?c s?ng và c? các ngư?i đi trư?c.

M?c lương b?ng chúng ta có kh? năng nh?n đư?c cùng v?i ngh? này là t? 10 tri?u, chưa bao g?m s? ti?n tip, hoa h?ng.

Bartender đ?i h?i các b?n ph?i có chuyên môn h?c và k? năng t?tBartender đ?i h?i các b?n ph?i có chuyên môn h?c và k? năng t?t

.


Liên h? Cty Du h?c INEC đ? đư?c tư v?n ch?n ngành, ch?n trư?ng phù h?p khi du h?c Úc:

T?ng đài: 1900 636 990Hotline KV mi?n B?c & Nam: 093 409 2662 – 093 409 9948Hotline KV mi?n Trung: 093 409 9070 – 093 409 4449Email: inec@inec.vn

View the original article here

This post was made using the Auto Blogging Software from WebMagnates.org This line will not appear when posts are made after activating the software to full version.

Tagged with