Hội thảo du học Malaysia – Đại học Sunway cùng INEC

Hội thảo du học Malaysia – Đại học Sunway cùng INEC

H?i th?o du h?c Malaysia – Đ?i h?c Sunway cùng INEC

Tham d? H?i th?o, b?n s? đư?c l?ng nghe nh?ng chia s? tr?c ti?p t? đ?i di?n tuy?n sinh c?a Đ?i h?c Sun-U v? đ?i h?c Sun-U và Du h?c Malaysia.

Trong nh?ng đi?m t?i du h?c c?a Châu Á, Malaysia đ? d?n tr? thành 1 cái tên quen thu?c. Năm 2016, qu?c gia này đư?c UNESCO đánh giá 9 trong top 20 đi?m lên t?i đi du h?c t?t nh?t toàn th? gi?i. Du h?c Malaysia thu hút HSSV nư?c ngoài nh? ch?t lư?ng giáo d?c, h? th?ng cơ s? v?t ch?t hi?n đ?i và cơ h?i r?ng m? sau hi?u qu? nghi?p. Trong các cơ s? giá d?c b?c cao c?a “Thiên đư?ng nhi?t đ?i châu Á”, Đ?i h?c Sunway đư?c bi?t t?i như là ngôi trư?ng s? 1 Châu Á v? tr?i nghi?m h?c t?p và tri?n v?ng HSSV hi?u qu? nghi?p (Student Barometer Survey Entry Wave 2015). Đây c?ng chính là trư?ng ĐH “6 sao – xu?t s?c” do B? Đ?i h?c “Thiên đư?ng nhi?t đ?i châu Á” ch?p nh?n và đư?c đánh giá 5 sao v? c? 3 tiêu chí Gi?ng d?y, Cơ s? V?t ch?t và Vi?c làm (QS 2017).

T?i đây, Du h?c INEC – Cty đ?c quy?n duy nh?t t?i Vi?t Nam c?a ĐH Sunway ph?i h?p v?i trư?ng t? ch?c H?i th?o t?i:

V?ng Tàu

Th?i gian: 16:00 ngày 29/7/2017

Đ?a đi?m: KS Imperial 159 Thùy Vân

TP. H? Chí Minh

Th?i gian: 9:00 ngày 30/7/2017

Đ?a đi?m: 279 Tr?n Nhân Tôn, Phư?ng 2, Qu?n 10


Đăng k? tham d? T?I ĐÂY ho?c Hotline: 093 409 8883 – 093 409 3311

Quà t?ng xinh x?n dành cho khách tham d? h?i th?o

Tham d? H?i th?o, các b?n s? đư?c:

L?ng nghe nh?ng chia s? tr?c ti?p t? đ?i di?n tuy?n sinh c?a ĐH Sun-U v? ĐH Sun-U và Du h?c MalaysiaL?ng nghe các tư v?n t?n t?nh t? chuyên viên tuy?n sinh giàu kinh nghi?m t? INECGi?i đáp các th?c m?c và nh?n đư?c các tư v?n c? th? v? h? sơ du h?c c?a b?nKhách tham d? h?i th?o s? nh?n đư?c các ph?n quà xinh x?n t? Đ?i h?c Sun-U và INEC

T?i sao nên ch?n đ?i h?c Sunway?

Cơ s? v?t ch?t hi?n đ?i, môi trư?ng h?c t?p và chi tiêu tuy?t đ?i an toàn

Đ?i h?c Sunway là m?t trong nh?ng trư?ng đ?i h?c l?n và hi?n đ?i nh?t Malaysia. H?c vi?n t?a l?c trong khuôn viên có t?ng di?n tích đ?n 10 hecta g?m đ?y đ? các ti?n ích c?a 1 thành ph? hi?n đ?i cùng v?i trư?ng h?c, nhà ?, khu mua s?m, gi?i trí, b?nh vi?n, nhà hàng, khách s?n, resort… Sinh viên h?c t?p ? đây đư?c s? d?ng h? th?ng c?u trên không (canopy) b?o v? và ti?n l?i, đư?c s? d?ng h? th?ng xe bus mi?n ti?n. H? th?ng camera b?o v? CCTV và c?nh sát an ninh b?o v? 24/7.

Chương tr?nh gi?ng d?y ch?t lư?ng

 

Đ?i h?c Sunway nh?n đư?c s? tín nhi?m c?a nh?ng trư?ng ĐH đ?i tác uy tín trên th? gi?i như: ĐH Lancaster (Anh), ĐH Victoria (Úc), H?c vi?n Le Cordon Bleu (Pháp)… gi?ng d?y phong phú nh?ng nhóm ngành h?c và c?p h?c. C? th?, các l?a ch?n v? h?c t?p s?n có t?i đ?i h?c Sunway bao g?m:

Chương tr?nh ti?ng Anh: Dành cho các b?n chưa đáp ?ng đ? yêu c?u ti?ng Vương qu?c Anh đ? nh?p h?c tr?c ti?p. Đi?u này có ngh?a b?n có kh? năng làm bài ki?m tra và tham d? m?t khóa h?c ti?ng Anh ? trư?ng.

Chương tr?nh D? b? Đ?i h?c: Tùy vào đ?nh hư?ng c?a m?nh mà các b?n hoàn toàn có kh? năng tham gia vào nh?ng khóa h?c D? b? ĐH ? Sunway:

Chương tr?nh Ph? thông Trung h?c Vương qu?c Anh (A – Level)Chương tr?nh D? b? ĐH Monash (MUFY)Chương tr?nh D? b? ĐH “x? g?u Koala (AUSMAT)Chương tr?nh D? b? Đ?i h?c SunwayChương tr?nh Ph? thông Trung h?c Canada (CIMP)

Chương tr?nh Cao đ?ng: Đư?c b?c b?i đ?i h?c Sunway, H?c vi?n Le Cordon Bleu ho?c văn b?ng đôi do c? 2 trư?ng b?c b?ng nh?ng chuyên chuyên ngành (có th? bao g?m th?c t?p):

Công ngh? Thông tin/ Thi?t k? Đ? h?a & Đa phương ti?n/ Thi?t k? N?i th?t/ M? thu?t/ Qu?n tr? Kinh doanhQu?n tr? Khách s?n/ Qu?n tr? S? ki?n/ Ngh? thu?t ?m th?c/ Đ?u b?p/ Làm bánh

Chương tr?nh C? nhân:

Văn b?ng đôi ĐH Sun-U & Trư?ng Le Cordon Bleu: Nhóm ngành h?c ?m th?c, Du l?ch Khách s?nVăn b?ng đôi Đ?i h?c Sunway & ĐH Lancaster: Nhóm chuyên ngành Kinh t?, Khoa h?c, Công ngh? Thông tin, Truy?n thôngĐ?i h?c Victoria: Nhóm ngành Kinh doanh

Chương tr?nh Chuy?n ti?p Hoa K?, Canada: L? tr?nh h?c 2 năm h?c ? Malaysia & 2 năm chuy?n ti?p ? nh?ng trư?ng ĐH danh ti?ng c?a M? và Canada

Chương tr?nh Th?c s? Đ?i h?c Victoria, ch?ng ch? K? toán chuyên nghi?p Anh qu?c

Tri?n v?ng ngh? nghi?p

 

Đ?i h?c Sunway có hơn 500 đ?i tác là các công ty, doanh nghi?p, t?p đoàn qu?c gia và nư?c ngoài là nơi b?n c?a trư?ng hoàn toàn có kh? năng th?c hi?n các chương tr?nh th?c t?p đ?ng th?i là các nhà tuy?n d?ng ti?m năng c?a chúng ta sau khi hi?u qu? nghi?p. Thông qua Sun-U Career Services đ?i ng? h? tr? d?ch v? vi?c làm b?n c?a đ?i h?c Sunway s? h? tr? t?i đa các chúng ta trong vi?c t?m ki?m nơi th?c t?p, đ?u tư h? sơ xin vi?c và ph?ng v?n chuyên nghi?p. Thông tin công vi?c ? Sun-U đư?c c?p nh?t thư?ng xuyên, các b?n nên ch? đ?ng trang b? cho m?nh các ki?n th?c và k? năng c?n thi?t.

Du h?c “Thiên đư?ng nhi?t đ?i châu Á” nói chung và Đ?i h?c nói riêng có các ưu đi?m v? ch?t lư?ng t?t, cơ s? v?t ch?t hi?n đ?i và tri?n v?ng r?ng m?. Ngoài ra, ti?n h?p l? c?ng là đi?m c?ng l?n khi?n phong phú sinh viên nư?c ngoài ch?n h?c ? đ?t đ?t nư?c c?a tháp đôi Petronas. Tùy c?p h?c và chuyên ngành h?c, h?c s? ti?n du h?c “Thiên đư?ng nhi?t đ?i châu Á” ? ĐH Sunway ch? vào kho?ng ch?ng dư?i 10,000 USD/năm và s? ti?n ăn ? ch? 4 – 5,000 USD/năm.

Đ? có thêm đư?c nh?ng thông tin h?u ích c?ng như gi?i đáp th?c m?c cho t?ng trư?ng h?p c? th? c?a b?n thân, m?i b?n t?i v?i H?i th?o Du h?c “châu Á thu nh?” – Đ?i h?c Sunway do INEC t? ch?c t?i V?ng Tàu và thành ph? H? Chí Minh ngày 29&30/7/2017 t?i đây. H?i th?o m? c?a mi?n kinh phí, tuy nhiên, vui l?ng ĐĂNG K? trư?c đ? đư?c h? tr? t?t nh?t.

Công ty Du h?c INEC

T?ng đài: 1900 636990Hotline Mi?n B?c & Nam: 093 409 3311 – 093 409 4411 – 093 409 3040Hotline Mi?n Trung: 093 409 9070 – 093 409 9983Email: inec@inec.vnĐăng k? tư v?n đi du h?c Malaysia: https://goo.gl/sWGt0W

View the original article here

This post was made using the Auto Blogging Software from WebMagnates.org This line will not appear when posts are made after activating the software to full version.

Tagged with