Học Nhà hàng khách sạn tại Thụy Sĩ: Được gì khi thực tập?

Học Nhà hàng khách sạn tại Thụy Sĩ: Được gì khi thực tập?

Theo báo cáo c?a Vi?n Nghiên c?u Phát tri?n du l?ch (ITDR), cùng v?i t?c đ? tăng trư?ng c?a chuyên ngành Du l?ch Vi?t Nam hi?n nay, quá tr?nh 2016 – 2020 c? nư?c s? c?n 870.000 nhân l?c m?i có ch?t lư?ng. So cùng v?i nhi?u phân khoa c?a trư?ng quan tr?ng khác th? Du l?ch đang là l?nh v?c có nhu c?u nhân l?c cao g?p hai, th?m chí g?p ba l?n. R?t đa d?ng trư?ng ĐH, cao đ?ng ? Vi?t Nam m? các khóa gi?ng d?y v? Du l?ch như l? hành, nhà hàng khách s?n, hư?ng d?n viên… Tuy nhiên, kh?o sát c?a Jobstreet.com cho th?y, ch? 45% nhân l?c đang làm vi?c trong l?nh v?c này có b?ng b?c chuyên nhóm ngành. Đó là chưa nói đ?n không ít trư?ng h?p sinh viên ra trư?ng, các công ty nh?n v? đ? ph?i đào t?o l?i b?i ki?n th?c trong nhà trư?ng v?a thi?u, v?a ph?i h?c chay, thi?u tính th?c hành ho?c th?c hành l?y l? v?i t?n su?t vô cùng th?p (theo Tu?i Tr? Online ngày 25/11/2016).

Th?y S? – Nơi khai sinh ra chuyên ngành Nhà hàng khách s?n th? gi?iTh?y S? – Nơi khai sinh ra ngành h?c Nhà hàng khách s?n th? gi?i

Có th? nói r?ng, th?c t?p đư?c xem là 1 ph?n không th? thi?u trong b?t k? nhóm ngành h?c nào, đ?c bi?t là ngành h?c đ?i h?i tính th?c ti?n và k? năng cao như Nhà hàng khách s?n. Th?c t?p là d?p đ? b?n t? 1 cô c?u ngư?i h?c thành 1 nhân viên th?c s?, dù là chính th?c hay chưa chính th?c, dù là part-time hay full-time. Tuy th?c t?p, th?c hành t?i Vi?t Nam chưa th?t s? đư?c chú tr?ng như đáng ra nó ph?i th? th? t?i ? Th?y S? – nơi đư?c m?nh danh là cái nôi gi?ng d?y ngành h?c Nhà hàng khách s?n “đ?nh” nh?t th? gi?i, vi?c nâng cao chuyên môn và k? năng làm vi?c cho SV luôn luôn đư?c chú tr?ng. Đi?u đó đư?c th? hi?n ngay trong chương tr?nh th?c t?p có th?i lư?ng t?i 18 tháng khi du h?c Th?y S? ngành Nhà hàng khách s?n. Câu h?i đ?t ra ? đây là:

“Th?c t?p trong ngành h?c Nhà hàng khách s?n ? Th?y S? tôi s? đư?c g??”

1.5 năm kinh nghi?m làm vi?c trong các khách s?n cao c?p

H?u h?t nh?ng trư?ng d?y Nhà hàng khách s?n ? “cư?ng qu?c v? ngành công nghi?p s?n xu?t đ?ng h?” đ?u có m?i quan h? h?p tác ch?t ch? cùng v?i nh?ng ngành công nghi?p, nh?ng t?p đoàn khách s?n nhà hàng l?n trên th? gi?i như Sheraton, Hilton, Hyatt, Marriott, Radisson Hotels & Resorts, Ramada Hotel, Hotel Ascona, Les Trois Rois, Kempinski, The Ritz-Carton, Fairrmont… Qua đó s? cung b?c cho chúng ta nhi?u v? trí th?c t?p h?p d?n. Thi?t k? khóa h?c thông thư?ng là 6 tháng h?c l? thuy?t + 6 tháng th?c t?p chuyên nghi?p. T?ng th?i lư?ng chương tr?nh th?c t?p lên t?i 18 tháng. Không ch? có cơ h?i h?c thêm v? nghi?p v? nhà hàng khách s?n, chúng ta s? đư?c h?c thêm c?c k? nhi?u đi?u v? phong cách làm vi?c nư?c ngoài, làm đ?p CV và b?t đ?u xây d?ng nh?ng m?i quan h? trong công vi?c. H?c Nhà hàng khách s?n t?i Th?y S? b?n s? s? h?u t?i m?t.5 năm kinh nghi?m làm vi?c th?c ti?n trong nh?ng khách s?n 4&5 sao, s? là l?i th? c?nh tranh vô cùng l?n trên cu?c đua s? nghi?p trong tương lai.

“S? h?u lên đ?n m?t.5 năm kinh nghi?m làm vi?c th?c ti?n trong các khách s?n 4&5 sao t?i “cư?ng qu?c v? ngành công nghi?p s?n xu?t đ?ng h?” và trên th? gi?i”

Cơ h?i s? h?u t?i 1.5 năm kinh nghi?m làm vi?c th?c ti?n trong nh?ng khách s?n cao c?p khi h?c Nhà hàng khách s?n ? Th?y S?Cơ h?i s? h?u đ?n m?t.5 năm c? xát làm vi?c th?c t? trong các khách s?n cao c?p khi h?c Nhà hàng khách s?n ? Th?y S?

Xem thêm :  Cơ hội cuối cùng nhập học Hoc viện SIM 2017

Hư?ng m?c lương t?i thi?u 52 tri?u đ?ng/tháng

N?u như th?c t?p ? Vi?t Nam gây tranh c?i nhi?u b?i vi?c có lương b?ng hay không lương b?ng th? du h?c “cư?ng qu?c v? ngành công nghi?p s?n xu?t đ?ng h?” ngành h?c Nhà hàng khách s?n các b?n s? đư?c th?c t?p có hư?ng lương b?ng. Theo quy đ?nh c?a Chính ph? Th?y S?, m?c lương t?i thi?u mà các b?n nh?n đư?c là 2.172 CHF (~52 tri?u đ?ng, t? giá ngày 19/07/2017). Tùy vào năng l?c c?ng như quy mô nơi b?n th?c t?p mà m?c lương hoàn toàn có th? đ?n 2.364 CHF/tháng (theo Bhms.ch).

“Hư?ng m?c lương b?ng t?i thi?u 2.172 CHF/tháng”

Th? s?c m?nh ? đa d?ng v? trí khác nhau

Th?c t?p không ph?i là màu h?ng, là ng?i trong ph?ng máy l?nh ? khách s?n x?n như b?n v?n tư?ng tư?ng mà thay vào đó, b?n ph?i làm t?t c? m?i th?, k? c? lau sàn nhà hay r?a ly chén. Đó là đ?c thù chung c?a ngành Nhà hàng khách s?n, chúng ta ph?i bi?t làm t?t c? m?i th?, k? c? các đi?u nh? nh?t nh?t. Có như v?y chúng ta m?i làm t?t công vi?c c?a m?nh, có thêm tr?i nghi?m và bi?t cách x? l? t?nh hu?ng hi?u qu? hơn c?ng như hư?ng d?n l?i cho ngư?i khác m?t cách chính xác. N?u không bi?t cách lau 1 cái ly sao cho s?ch th? làm sao các b?n dám t? tin s? làm t?t vai tr? c?a 1 ngư?i qu?n l? khách s?n c?ng như làm hài l?ng khách hàng? M?i công vi?c s? mang lên t?i cho b?n nh?ng c? xát và c? xát khác nhau mà t?t c? đ?u qu? giá và giúp chúng ta ti?n b? thêm t?ng ngày. Làm vi?c c?n tr?ng, t? m?, có trách nhi?m, tác phong chuyên nghi?p… s? là nh?ng y?u t? giúp chúng ta tr? nên n?i b?t và đư?c các nhà tuy?n d?ng x?p h?ng cao hơn.

“N?u không bi?t cách lau m?t cái ly sao cho s?ch th? làm sao b?n dám t? tin s? làm hi?u qu? vai tr? c?a 1 ngư?i qu?n tr? khách s?n?”

Đ?c thù chung c?a nhóm ngành Nhà hàng khách s?n là b?n ph?i bi?t làm t?t c? m?i th?Đ?c thù chung c?a ngành Nhà hàng khách s?n là các b?n ph?i bi?t làm toàn b? m?i th?

Xem thêm :  INTO USF – cơ hội chuyển tiếp thành công đến ĐH South Florida

Có cơ h?i hoàn thi?n ngo?i ng? và h?c thêm ti?ng Pháp/Đ?c

Môi trư?ng làm vi?c năng đ?ng và chuyên nghi?p c?a ngành Nhà hàng khách s?n cho phép các b?n ti?p xúc cùng v?i c?c k? nhi?u v? khách nư?c ngoài. Nh? đó mà kh? năng ngo?i ng? s? đư?c c?i thi?n đáng k?. Tuy chương tr?nh Nhà hàng khách s?n ? ? Th?y S? đư?c đào t?o b?ng ti?ng Anh qu?c nhưng trong giai đo?n h?c các b?n ph?i h?c thêm ti?ng Đ?c ho?c ti?ng Pháp – hai ngôn ng? ph? bi?n nh?t ? x? s? đ?ng h?. Tùy s? thích và đ?nh hư?ng ngh? nghi?p mà các b?n có kh? năng ch?n cho m?nh ngôn ng? phù h?p nh?t. Vi?c bi?t và s? d?ng thành th?o ti?ng Đ?c hay ti?ng Pháp th? cơ h?i th?c t?p trong các khách s?n l?n s? cao hơn cùng v?i các công vi?c h?p d?n hơn và con đư?ng thăng ti?n do v?y c?ng r?ng m? hơn.

“H?c và s? d?ng thành th?o ti?ng Đ?c, Pháp giúp chúng ta có nhi?u cơ h?i th?c t?p trong các khách s?n l?n cùng v?i các công vi?c h?p d?n”

Chính v? v?y, các b?n s? s?m hoàn thi?n k? năng và nâng cao chuyên môn h?c c?a m?nhChính v? v?y, chúng ta s? s?m hoàn thi?n k? năng và tăng cư?ng chuyên môn c?a m?nh

Tháng 8 này, Cty Du h?c INEC t? ch?c:

H?i th?o chuyên ngành Nhà hàng khách s?n ? Th?y S?: Đư?c g? khi th?c t?p?

Th?i gian: 18g00 th? B?y, ngày 05/08/2017

Đ?a đi?m: L?u 2, T?a nhà 279 Tr?n Nhân Tôn, Phư?ng 2, Qu?n 10, Tp.HCM

ĐĂNG K? THAM D?  Hotline: 093 409 8883

Bu?i h?i th?o có s? tham d? c?a Mr.Anthony – Giám đ?c Marketing c?a H?c vi?n BHMS, 1 trong nh?ng t? ch?c gi?ng d?y chuyên ngành Nhà hàng khách s?n hàng đ?u Th?y S?. Đây chính là d?p đ? các b?n t?m hi?u k? hơn v? chuyên ngành Nhà hàng khách s?n, ti?m năng phát tri?n chuyên ngành, c?u trúc các khóa h?c c?ng như th? t?c h? sơ.

Đ?i di?n INEC (gi?a) trong chuy?n thăm trư?ng BHMS tháng 6/2017Đ?i di?n INEC (gi?a) trong chuy?n thăm trư?ng B.H.M.S tháng 6/2017

H?c vi?n B.H.M.S là ai?

Đư?c công nh?n là m?t trong các ngôi trư?ng chuyên cung b?c các khóa h?c Nhà hàng khách s?n Top ? Th?y S?, thành công c?a H?c vi?n BHMS đ?n t? s? k?t h?p hoàn h?o gi?a đ?i ng? gi?ng viên giàu chuyên môn h?c, m?i quan h? b?n ch?t v?i chuyên ngành “công nghi?p không khói” và vi?c đ? cao ch?t lư?ng HSSV. B.H.M.S hi?n là thành viên ch? l?c c?a T?p đoàn Giáo d?c Benedict, là đi?m t?i h?c t?p hàng đ?u c?a 15.000 b?n t? 70 nư?c. Khuôn viên BHMS t?a l?c ngay trung tâm thành ph? Lucerne, mang t?i cho sinh viên môi trư?ng h?c t?p ti?n nghi, văn minh và c?c k? an ninh. H?c vi?n có m?i quan h? h?p tác v?i phong phú cơ quan tuy?n d?ng l?n trên toàn th? gi?i, giúp sinh viên có cơ h?i làm vi?c ? c? châu Á, châu Âu hay khu v?c B?c Hoa K?. BHMS – Trư?ng Qu?n tr? Khách s?n hàng đ?u Th?y S?:

Xem thêm :  Triển vọng của nghề lập trình game tại Mỹ

H?c vi?n B.H.M.S có m?i quan h? h?p tác ch?t ch? cùng v?i trư?ng;

Đ?i h?c Robert Gordon – hàng đ?u 18 trư?ng d?y Nhà hàng khách s?n hi?u qu? nh?t Anh qu?c Qu?c (theo The Complete University Guide 2018).City University of Seattle – Ngôi trư?ng duy nh?t đư?c PMI (Project Management Institute) công nh?n ch?t lư?ng đào t?o chuyên ngành Kinh doanh và d?n đ?u ch?t lư?ng nh?ng khóa h?c online 30 năm li?n.

Không ch? tham gia vào giai đo?n biên so?n giáo án, th?m đ?nh và đánh giá thông tin, nh?ng trư?ng đ?i h?c này c?n tham gia vào vi?c b?c b?ng cho các b?n. Du h?c ? Th?y S? ngành h?c Qu?n tr? Khách s?n ? B.H.M.S chúng ta có cơ h?i nh?n cùng lúc 2 b?ng do ? Th?y S? và UK ho?c Hoa K? c?p, giúp trau d?i l?i th? c?nh tranh so cùng v?i nh?ng ?ng viên khác trong th? trư?ng vi?c làm sôi đ?ng hi?n nay.

C?n ch?n ch? g? n?a mà không đăng k? tham d? H?i th?o chuyên ngành Nhà hàng khách s?n ngay t? bây gi? đ? s?m hi?n th?c hóa ư?c mơ c?a b?n!

M?i chi ti?t vui l?ng liên h? Trung tâm Du h?c INEC:

T?ng đài: 1900 636 990Hotline KV mi?n B?c & Nam: 093 409 2662 – 093 409 9948Hotline KV mi?n Trung: 093 409 9070 – 093 409 4449Email: inec@inec.vn

View the original article here

This post was made using the Auto Blogging Software from WebMagnates.org This line will not appear when posts are made after activating the software to full version.