Học kinh doanh nên chọn trường nào SMU, NTU hay NUS?

Học kinh doanh nên chọn trường nào SMU, NTU hay NUS?

H?c kinh doanh nên ch?n trư?ng nào SMU, NTU hay NUS?

Đ?i h?c NUS, Đ?i h?c NTU, ĐH Qu?n l? “đ?o qu?c sư t?” (SMU) là 3 Đ?i h?c công l?p danh ti?ng nh?t “đ?o qu?c sư t?”, c?ng là 3 trư?ng d?y v? kinh doanh t?t nh?t đ?o qu?c sư t?. Có nhi?u cu?c tranh lu?n r?ng  “NUS, NTU, SMU  trư?ng nào d?y kinh doanh t?t nh?t”. Cu?c tranh lu?n này chưa có h?i k?t, dù trên th?c t?  ngư?i h?c trư?ng Singapore Management University ra trư?ng có m?c lương b?ng cao hơn NUS và NTU. Chúng ta h?y cùng làm 1 phép so sánh khách quan gi?a 3 trư?ng, đ? nh?ng các b?n có thêm nh?ng tin t?c cho s? ch?n l?a sáng liên t?c trong c?a m?nh nhé!

Ranking có là t?t c??

Đ?i h?c nư?c Singapore NUS đư?c thành l?p t? năm 1905, 1 b? dày l?ch s? 110 năm theo liên t?c trong v?i quá tr?nh phát tri?n m?nh li?t c?a đ?o qu?c sư t? đ? đ? NUS có m?t ti?ng tăm l?ng l?y như ngày hôm nay. Nhi?u năm li?n NUS đ? có th? h?ng cao trong danh sách các trư?ng Đ?i h?c t?t nh?t c?a th? gi?i, và hi?n NUS đ? gi? v? trí 25 trong Top các ĐH hi?u qu? nh?t th? gi?i theo Time World University Ranking 2014-2015. Xét v? Ranking th? NUS là s? m?t.

Ti?p đ?n là NTU gi? v? trí 61, c?ng theo Time World University Ranking 2014-2015.Ra đ?i sau ngư?i anh c? NUS 50 năm, ĐH công ngh? Nanyang đ? có nh?ng phát tri?n th?n t?c, Giáo sư Đ?i H?c Cambridge (Vương Qu?c Anh) David Edward Newland đ? t?ng nh?n đ?nh: “NTU ch? c?n 15 năm đ? đ?t đư?c  các g? mà Đ?i H?c Cambridge ph?i m?t 600 năm đ? làm”.

Là 1 ĐH non tr? h?nh thành vào năm 2000, Đ?i h?c Công l?p SMU, so v?i 2 ngư?i anh đi trư?c, chưa có th? h?ng trong danh sách c?a Time World University Ranking 2014-2015. M?t đi?u d? hi?u là b?ng đánh giá danh giá nh?t này dành cho các Đ?i h?c trên 50 năm tu?i, mà SMU ch? m?i 15-đang ? đ? tu?i thi?u niên. Tuy v?y, Đ?i h?c Công l?p SMU đ? đ?t gi?i thư?ng “Giáo d?c Singapore” (Singapore Education Award) và đư?c hai hi?p h?i đ?i h?c kinh doanh uy tín toàn c?u AACSB (t?i M?) và EQUIS (châu Âu) công nh?n Singapore Management University thu?c top 5% các trư?ng Đ?i h?c kinh doanh tr? tu?i t?t nh?t th? gi?i. Theo Linkedln 2015, thương hi?u Đ?i h?c qu?n l? “đ?o qu?c sư t?” Đ?i h?c Công l?p Qu?n l? Singapore Đ?i h?c Công l?p Qu?n l? Singapore đ? đ?ng v? trí th? 5 trong top 10 thương hi?u có làm phân tâm nh?t đ?o qu?c Singapore 2015, sau DBS Bank, Thomson Reuters, Marina Bay Sands vàLazada Group.Đi?u quan tr?ng nh?t là b?n SMU th?t s? l?p lánh ni?m kiêu h?nh v?i m?c lương kh?i đi?m trung b?nh cao hơn 2 ngư?i anh NUS và NTU đi trư?c, qu? là SMU có bí quy?t nào đó, mà b?n s? hi?u r? hơn khi đi sâu vào các ph?n sau.

Như v?y, ranking có là toàn b? khi các b?n ch?n trư?ng? Đi?u đó c?n tùy vào vi?c các b?n mu?n đi?u g? nh?t v?i ch?n l?a c?a m?nh n?a nhé: là l?nh đ?o tr? ti?m năng cùng v?i l?i tư duy đ?t phá, ra trư?ng lương cao ng?t ngư?ng, hay ch? c?n danh ti?ng là b?n trư?ng Top th? gi?i là đ??

V? trí đ?a l? và cơ s? v?t ch?t

dai-hoc-smu-2015SMU t?a l?c ? trung tâm kinh t?, tài chính, văn hóa, x? h?i đông vui, năng đ?ng và hi?n đ?i

Xét v? tính ch?t c?ng như v? trí, Đ?i h?c Công l?p Qu?n l? Singapore là trư?ng đ?i h?c năng đ?ng và m?i m? nh?t v? n?m ? trung tâm TP. đ?t nư?c Singapore, g?n khu ph? mua s?m Orchard đông vui, náo nhi?t. SMU là ĐH duy nh?t trong 4 trư?ng ĐH công l?p đ?o qu?c Singapore đư?c chính ph? ưu ái cho đ?t tr? s? ? trung tâm kinh t? tài chính, văn hóa, l?ch s? c?a “đ?o qu?c sư t?”, nơi mà m?i t?c đ?t th?t s? là t?c vàng, t? phía là nh?ng t?a nhà ch?c tr?i sáng choang, xa hoa l?ng l?y. Campus r?ng 4,5 hecta, Singapore Management University có 6 t?a nhà – T?a nhà hành chính, Thư vi?n Li Ka Shing và b?n t?a nhà dành cho sáu khoa gi?ng d?y c?a trư?ng.  T?a nhà m?i c?a Khoa Lu?t, g?m có Thư vi?n Lu?t Kwa Geok Choo và T?a án David Marshall Moot đư?c xây d? ki?n hoàn thành vào năm 2017. Đ?i h?c Công l?p Qu?n l? Singapore là ngôi nhà c?a 8,800 các b?n và có 6 khoa: Khoa K? toán, Khoa Kinh Doanh, Khoa Kinh t?, Khoa H? th?ng Thông tin, Khoa Lu?t và Khoa Khoa h?c X? h?i.SMU c?ng có kho?ng ch?ng 100 câu l?c b? HSSV, trong đó có 26 câu l?c b? ngh? thu?t, 40 câu l?c b? th? thao, 7 câu l?c b? thám hi?m, và 31 câu l?c b? khác. S? d? Singapore Management University dân s? ít mà phong phú câu l?c b? như v?y, v? m?i HSSV bu?c ph?i tham gia ít nh?t 2 câu l?c b?, ngoài ra m?i năm ph?i có 80 gi? làm vi?c công ích. Quy mô l?p h?c c?a Đ?i h?c Công l?p Qu?n l? Singapore 25-35 ngư?i h?c.

dai-hoc-ntu-2015Khu th? thao và k? túc xá NTU

Đ?i l?p hoàn toàn v?i Đ?i h?c Công l?p Qu?n l? Singapore, NTU t?a l?c t?i xa trung tâm thành ph?, trên khu v?c đ?i, g?n g?i thiên nhiên, yên t?nh. Campus r?ng, đ?p, có 4 khu h?c xá và khu h?c xá chính t?a l?c trên di?n tích 200 hecta r?ng mênh mông, cây xanh ngút ngàn. N?u xét v? di?n tích th? ĐH Công ngh? Nanyang NTU là r?ng nh?t. Nh?p s?ng ? đây có v? thanh b?nh nhưng c?nh tranh c?ng không kém g? NUS hay Đ?i h?c Công l?p Qu?n l? Singapore. NTU có 18 khu k? túc xá và m?i khu ch?a đư?c 500-569 HSSV. NTU có trên 50 chuyên ngành h?c đào t?o t? k? toán, kinh doanh, k? sư,ngh? thu?t, dư?c, th? thao trong đó phong phú nh?t là k? sư và phân khoa c?a trư?ng h?c. Hi?n NTU đang thu hút hơn 33,000 HSSV theo h?c. NTU v?i hơn 80 câu l?c b?. Quy mô l?p h?c 70-80 các b?n.

dai-hoc-nus-2015

NUS th? gi?a 2 thái c?c đó, không r?ng mênh mông và cây xanh bao ph? như NTU nhưng c?ng không nh?n nh?p đêm ngày như Đ?i h?c Công l?p Qu?n l? Singapore. Trư?ng có 3 campus Kent Ridge, Bukit Timad, Outram. Cơ s? chính c?a trư?ng n?m trên di?n tích r?ng 150 hecta v?i hơn 40 t?a nhà cao chót vót, g?m có 16 phân khoa đào t?o hơn 50 chuyên ngành h?c khác nhau. Là đ?i h?c nư?c nên NUS đào t?o toàn b? nh?ng chuyên ngành h?c t? ngh? thu?t và Khoa h?c x? h?i, Kinh doanh, Máy tính, Nha phân khoa c?a trư?ng, Thi?t k? và Môi trư?ng, Cơ khí, Lu?t, Khoa h?c, Chính sách công, Khoa h?c th?ng nh?t và Cơ khí, Chương tr?nh h?c gi?, Âm nh?c, Giao ti?p ti?ng nư?c Anh, H?c vi?n Khoa h?c h? th?ng và Toán h?c và Khoa h?c.NUS hi?n đang thu hút hơn 38,000 các b?n theo h?c. Campus NUS có hơn 100 câu l?c b?.  Quy mô l?p h?c 70-80 sinh viên.

V? đào t?o ngành kinh doanh

C? 3 trư?ng NUS, NTU và Singapore Management University gi?ng d?y nhóm ngành kinh doanh đ?u t?t nhưng m?i trư?ng có th? m?nh riêng, không ph?i trư?ng nào c?ng chuyên v? kinh doanh. Dù th?t s? danh ti?ng và gi?ng d?y ngành h?c nào c?ng ch?t lư?ng, nhưng NUS là Đ?i h?c nư?c nên đào t?o h?t th?y các chuyên ngành, t? ngh? thu?t, k? thu?t, y dư?c đ?n kinh t? ch? không riêng g? kinh doanh. NTU c?ng như NUS, đào t?o hơn 50 chuyên nhóm ngành khác nhau, nhóm ngành kinh doanh c?ng m?nh, nhưng th? m?nh th?t s? c?a trư?ng là đào t?o k? sư và kh?i ngành nhóm ngành h?c, đúng cùng v?i cái tên Đ?i h?c Công ngh? Nanyang. Trong khi đó Đ?i h?c Công l?p Qu?n l? Singapore, di?n tích nh?, dân s? ít,  và t?p trung vào 6 chuyên chuyên ngành ch?c ch?n là ph?c v? cho kinh doanh và ch? kinh doanh mà thôi, đó là : k? toán, kinh doanh, kinh t?, h? th?ng tin t?c, lu?t và phân khoa h?c x? h?i. Khi n?p h? sơ vào NUS hay NTU, trong trư?ng h?p h? sơ c?a chúng ta không đ?t nguy?n v?ng m?t là kh?i ngành kinh doanh như chúng ta mu?n , các b?n có th? đư?c xét nguy?n v?ng 2, là nh?ng kh?i ngành  ít c?nh tranh hơn và không liên quan t?i kinh t?, như k? thu?t đi?n ch?ng h?n, quan tr?ng là các b?n có th?y m?nh thích h?p cùng v?i nguy?n v?ng 2 đó không, tri?n v?ng ngh? nghi?p tương lai như th? nào khi ra trư?ng. Ngư?c l?i, v?i Đ?i h?c Công l?p Qu?n l? Singapore, ngay c? khi h?c khoa h?c x? h?i th? m?c đích và đ?nh hư?ng chi?n lư?c c?a trư?ng c?ng là ph?c v? cho kinh doanh, tư duy mà b?n đư?c gi?ng d?y là tư duy c?a ngư?i làm kinh t?. N?u b?n th?c s? yêu thích làm doanh nghi?p, th? nguy?n v?ng 1 hay  nguy?n v?ng 2 c?a b?n ? Đ?i h?c Công l?p Qu?n l? Singapore đ?u ph?c v? cho m?c đích đó.

Đ?u vào SV qu?c t?

Không ph?i bàn c?i, đ?u vào c?a 3 trư?ng này đ?u cao, c?c k? cao, tùy ngành h?c. IELTS t?i thi?u 6.5, đ?i v?i b?c Đ?i h?c c?a NUS và SMU đi?m TOEFL IBT t?i thi?u 79.Ngoài ra SMU c?n yêu c?u SAT ít nh?t 1900/2400. Tuy nhiên, đó ch? là đi?u ki?n c?n, đi?u ki?n đ? đ? đư?c xét h?c b?ng c?a NUS và SMU là chúng ta c?n có các ho?t đ?ng ngo?i khóa ch?ng t? s? năng đ?ng, óc l?nh đ?o, tư tuy, tính cách có ích cho c?ng đ?ng. V?ng ph?ng v?n s? c?c thú v? và gay c?n khi đ?i di?n trư?ng c?n h?i chúng ta các v?n đ? th?i s? nóng b?ng c?a Vi?t Nam và th? gi?i xem m?c đ? c?p nh?t tin t?c, tư duy, chính ki?n c?a b?n lên đ?n đâu. Không ph?i có kinh phí, có đi?m UK văn cao là s? đ?u. Có các b?n SAT 2100/2400 đi?m nhưng v?n trư?t h?c b?ng Singapore Management University do không qua đư?c v?ng ph?ng v?n. Đ?i h?c Công l?p Qu?n l? Singapore đư?c m?nh danh là ngôi trư?ng c?a thiên tài. N?u b?n tin m?nh là thiên tài ho?c  mu?n là s?n ph?m c?a l? đào luy?n nhân tài, các b?n hoàn toàn có th? th? s?c m?nh ? Đ?i h?c Công l?p SMU.

H?c kinh phí và h?c b?ng

H?c ti?n và h?c b?ng c?n tùy ngành. H?c s? ti?n trung b?nh theo năm cho b?n qu?c t? c?a NTU cao nh?t:29,540 SGD/năm. Ti?p lên t?i là SMU 22,260 SGD/năm, và NUS 17,190 SGD/năm. Chi phí sinh ho?t ? SMU  là cao nh?t:hơn 15,000 SGD/năm, v? ? khu trung tâm. Ti?p đó là NUS 13,500 SGD/năm, và cu?i cùng là NTU 11,000 SGD/năm.

Riêng h?c b?ng dành cho SV nư?c ngoài, Singapore Management University có 20 h?c b?ng l?n nh? trong đó có h?c b?ng đáng đ?ng ti?n bát g?o lên t?i 30,000 đô la Sing(h?c b?ng Kewalram Chanrai Group Endowed ), NUS có 7 lo?i h?c b?ng và NTU có m?t lo?i h?c b?ng cho HSSV qu?c t?. Chính sách h? tr? h?c chi phí, cho vay h?c các kho?n kinh phí và sinh ho?t chi phí tùy ngân sách mà chính ph? rót xu?ng cho trư?ng t?ng năm. H?c phí không ph?i là v?n đ? quan tr?ng mà chính là năng l?c và s? l?a ch?n c?a các b?n s? quy?t đ?nh t?m vé Đ?i h?c c?a các b?n. Như hi?u trư?ng Đ?i h?c Công l?p SMU đ? nói “Không 1 các b?n x?ng đáng nào l?i b? t? ch?i n?n h?c v?n Đ?i h?c Công l?p SMU ch? v? v?n đ? chi phí t?n”, v? khi đ?u h?c b?ng c?a trư?ng, các b?n s? đư?c t?o m?i đi?u ki?n đ? hoàn toàn có th? h?c ? đây. Có nhi?u h?c b?ng HSSV đư?c mi?n 80% h?c s? ti?n, ph?n c?n l?i c?a h?c các kho?n kinh phí và các kho?n kinh phí chi tiêu b?n hoàn toàn có th? vay cùng v?i l?i su?t c?c k? ưu đ?i và tr? trong v?ng 20 năm, đ?ng th?i làm vi?c cho công ty “đ?o qu?c sư t?” trong v?ng 3 năm sau khi ra trư?ng. Có nh?ng h?c b?ng c?a Đ?i h?c Công l?p SMU HSSV ra trư?ng không b? b?t k? ràng bu?c nào.

Ưu khuy?t đi?m

SMU có quy  mô l?p h?c nh?:30 – 35 sinh viên/m?t l?p, trong khi NUS và NTU có lên t?i 70 – 80 sinh viên/l?p. Quy mô l?p h?c nh? khi?n các b?n có s? trao đ?i đa d?ng hơn v?i nhau và cùng v?i giáo viên, đây là m?t l?i th? vô cùng l?n khi m?i b?n trong l?p đ?u đư?c gi?ng viên quan tâm sâu sát, có phong phú cơ h?i trau d?i k? năng m?m và ki?n thúc, t? đó phát huy đư?c toàn di?n b?n thân. Đ?i h?c Công l?p SMU tr? danh b?i môi trư?ng h?c có s? tương tác cao, nh? s? s? l?p ít và mô h?nh l?p h?c theo ki?u h?i th?o, SV đư?c khuy?n khích và bu?c ph?i tr?nh bày quan đi?m, ph?i phát bi?u, ph?i t?p tành ăn nói trư?c đám đông, thuy?t tr?nh, hùng bi?n, b?o v? quan đi?m cá nhân, chính s? tương tác và gi?ng d?y đó cho b?n s? d?n d?, thu?n th?c trong ăn nói khi ra trư?ng.

dai-hoc-smu-inec-2015Mô h?nh l?p h?c ít ngư?i , seminar-style, tương tác cao c?a SMU

Môi trư?ng s?ng c?a các b?n t?i NUS mang tính toàn th? gi?i cao, các b?n là m?i thành ph?n lên đ?n t? hơn 100 qu?c gia trên toàn th? gi?i. NTU v?n là ĐH đ?u tiên c?a ngư?i Hoa t?i ngoài Trung Qu?c, nên môi trư?ng ? đây khá là Chinese. Trong khi đó, SMU đư?c xây d?ng theo mô h?nh c?a M?, môi trư?ng t?i đây thoái mái, năng đ?ng, c?nh tranh, công b?ng theo phong cách Hoa K?. C?n v? môi trư?ng h?c t?p, NUS và NTU theo phong cách giáo d?c c?a Anh qu?c, tính h?c thu?t cao, hàn lâm. Trong khi đó, Singapore Management University theo phong cách giáo d?c c?a Hoa K?, linh ho?t, sáng t?o và hi?n đ?i. Thêm vào đó, SMU là trư?ng duy nh?t có khóa gi?ng d?y Bridging. V? vào đư?c Singapore Management University c?c k? khó, Khóa Bridging có kh? năng hi?u nôm na là m?t khóa d? b? ĐH trong v?ng 6 tháng, trang b? sinh viên các ki?n th?c, k? năng c?n thi?t đ? hoàn toàn có th? vư?t qua v?ng ph?ng  v?n tuy?n sinh c?a Đ?i h?c Công l?p SMU, và c?ng là n?n t?ng giúp HSSV t? tin khi theo h?c chính th?c ? Singapore Management University.

C? 3 trư?ng đào t?o kinh doanh đ?u hi?u qu?, nhưng ngư?i h?c SMU đư?c nh?ng nhà tuy?n d?ng ưu ái hơn b?i k? năng m?m t?t, kh? năng thuy?t tr?nh nhu?n nhuy?n và ăn nói lưu loát do đ? đư?c đào luy?n luôn xuyên ? trư?ng. Giáo sư Haward Hunter, hi?u trư?ng Đ?i h?c Công l?p Qu?n l? Singapore đ? phát bi?u r?ng “ Chúng tôi t?m cách đào t?o con ngư?i toàn di?n b?ng vi?c cung c?p cho HSSV ki?n th?c c?ng và c? k? năng c?n thi?t đ? h? có th? ho?t đ?ng sáng t?o, t?t và m?m d?o như các nhà l?nh đ?o c?a th? k? 21”.Đúng v?y, nh?ng trư?ng Đ?i h?c công l?p danh giá c?a đ?t nư?c Singapore không ch? đào t?o các chuyên gia và đ?i ng? nhân l?c ch?t lư?ng cao, mà c?n gi?ng d?y các nhà l?nh đ?o tương lai.

Khi ch?n trư?ng, quan tr?ng ta mu?n bi?t ra trư?ng m?nh s? như th? nào, v?i ti?n lương và tri?n v?ng s? nghi?p ra sao.Theo th?ng kê c?a B? giáo d?c qu?c gia Singapore, kh?o sát vi?c làm 2014 c?a ngư?i h?c nh?ng kh?i ngành h?c kinh doanh m?i ra trư?ng c?a 3 trư?ng  NUS, TNU và SMS như sau:

SMU: 3,420 SGD/năm – 5,571SGD/nămNUS: 2,989 SGD/năm – 5,150 SGD/nămNTU:3,003 SGD/năm – 3,597 SGD/năm

Sinh viên Đ?i h?c Công l?p Qu?n l? Singapore có m?c lương trung b?nh cao nh?t, vư?t qua c? NUS và NTU.

sinh-vien-dai-hoc-smu-2015Sinh viên Đ?i h?c Công l?p SMU đa d?ng năm li?n giành đư?c nh?ng gi?i vô đ?ch trong các cu?c thi hùng bi?n dành cho ngư?i h?c qu?c t?

? c? 3 trư?ng, m?c đ? c?nh tranh đ?u cao, và Đ?i h?c Công l?p SMU là c?nh tranh cao nh?t b?i môi trư?ng h?c đ?i h?i HSSV ph?i th?t năng đ?ng và sáng t?o, không ch? là m?t sách, không ph?i h?c g?o mà ph?i tham gia các ho?t đ?ng x? h?i, có tư duy l?nh đ?o. Và ưu đi?m này c?ng chính là khuy?t đi?m, v? c?nh tranh quá cao, s? đ?i m?t cùng v?i nhi?u áp l?c trong h?c t?p. V?y nên, khi nào các b?n t? tin m?nh đ? gi?i đ? t?n t?i trong môi trư?ng đào t?o các nhân tài, th? m?i th? s?c m?nh ? Đ?i h?c Công l?p SMU.

Tóm l?i, NUS, NTU và Đ?i h?c Công l?p SMU gi?ng d?y kinh doanh đ?u hi?u qu?, nhưng SMU  là chuyên nh?t, v? trư?ng này chuyên và ch? chuyên v? đào t?o ph?c v? cho l?nh v?c kinh t? mà thôi. Hơn n?a, mô h?nh gi?ng d?y mang tín tương tác cao, giúp b?n phát tri?n toàn di?n ki?n th?c c?ng l?n k? năng m?m, truy?n th?ng SV c?a trư?ng năng đ?ng, lưu loát trong ăn nói và đ?u ra c?a HSSV thu nh?p cao hơn h?n, đư?c nh?ng nhà tuy?n d?ng ưu ái là 1 h?p l?c vô cùng l?n, x?ng đáng là nơi đ? b?n kh?i đ?u s? nghi?p c?a m?nh.

Trích ngu?n: https://duhocinec.com/dai-hoc-nus-ntu-va-smu-truong-nao-hoc-kinh-doanh-tot-hon

View the original article here

This post was made using the Auto Blogging Software from WebMagnates.org This line will not appear when posts are made after activating the software to full version.

Tagged with