Du học Singapore chương trình gốc ĐH Murdoch cùng HV Kaplan

Du học Singapore chương trình gốc ĐH Murdoch cùng HV Kaplan

Du h?c Singapore chương tr?nh g?c ĐH Murdoch cùng HV Kaplan H?i th?o là cơ h?i đ? chúng ta g?p g? tr?c ti?p và nh?n đư?c nh?ng chia s? h?u ích c?a đ?i di?n tuy?n sinh HV Kaplan c?ng như các chuyên viên tư v?n c?a INEC.

H?c vi?n Kaplan “”đ?o qu?c sư t?”” thu?c T?p đoàn Giáo d?c Kaplan là m?t trong các t?p đoàn giáo d?c l?n nh?t th? gi?i. B?t ngu?n t? Hoa K?, ngày nay, Kaplan đ? có cơ s? gi?ng d?y trên toàn th? gi?i. H?c vi?n Kaplan Singapore đư?c ngư?i h?c nư?c ngoài l?a ch?n v? chương tr?nh đào t?o phong phú và ch?t lư?ng, yêu c?u đ?u vào linh đ?ng và b?ng b?c đư?c ch?p nh?n trên th? gi?i. T?i đây, Du h?c INEC đ?ng t? ch?c cùng v?i Trư?ng Kaplan t? ch?c:

H?i th?o Du h?c “”đ?o qu?c sư t?”” – Trư?ng Kaplan tháng 7/2017:

T?i Đà N?ng

Th?i gian: 16:00 ngày 22/7/2017

Đ?a đi?m: 51L Nguy?n Chí Thanh, H?i Châu

T?i TP. H? Chí Minh

Th?i gian: 9:00 ngày 23/7/2017

Đ?a đi?m: 279 Tr?n Nhân Tôn, Phư?ng 2, Qu?n 10

Đăng k? T?I ĐÂY ho?c Hotline: 093 409 8883 – 093 409 3311 – 093 409 9070

T?i sao ch?n du h?c Singapore?

Ngày nay, du h?c tr? nên ngày càng ph? bi?n. Đây là phương th?c giúp nh?ng b?n HSSV ti?p c?n v?i 1 n?n giáo d?c tiên ti?n, nh?n đư?c b?ng b?c có đáng giá nư?c ngoài, có đư?c các tr?i nghi?m qu? giá t?i 1 đ?t qu?c gia m?i cùng v?i n?n văn hóa m?i. Đ?c bi?t, đi du h?c giúp nh?ng em có đư?c t?m nh?n qu?c t? r?ng m?, có đư?c các ngư?i các b?n m?i, các cơ h?i m?i…

Singapore t? m?t qu?c gia thu?c “th? gi?i th? 3” đ? vươn lên nhóm đ?t nư?c “th? gi?i th? 1”

Singapore năm trong top 10 đ?t nư?c đư?c HSSV Vi?t Nam l?a ch?n phong phú nh?t do ch?t lư?ng giáo d?c t?t, v? trí đ?a l? g?n, th? t?c visa đơn gi?n, khí h?u và văn hóa có phong phú nét tương đ?ng… L? Quang Di?u, cha đ? c?a qu?c gia Singapore hi?n đ?i chính là ngư?i đ? có công đưa đ?o qu?c Singapore t? m?t qu?c gia trong nhóm “th? gi?i th? 3” vào nhóm qu?c gia “th? gi?i th? 1”. Ông c?ng chính là ngư?i đ? nh?n th?c đư?c s? c?n thi?t c?a ti?ng Anh qu?c v?i vi?c đưa ti?ng UK là ngôn ng? chính th?c c?a Singapore m?c cho s? ph?n đ?i c?a đông đ?o c?ng đ?ng ngư?i g?c Hoa b?y gi?.

Ngày nay, bên c?nh Singlish đư?c s? d?ng trong đ?i s?ng và đư?c xem là m?t “đ?c s?n” c?a qu?c đ?o sư t? th? trong giáo d?c, hành chính… ngư?i “”đ?o qu?c sư t?”” v?n hư?ng theo ti?ng UK chu?n m?c. Bên c?nh đó, đ?o qu?c Singapore là m?t trung tâm tài chính l?n c?a khu v?c, nhi?u công ty đa qu?c gia ch?n đ?t tr? s? và văn ph?ng đ?i di?n t?i đây bi?n đ?t nư?c Singapore tr? thành m?t trong nh?ng nư?c năng đ?ng nh?t châu Á.

Sân bay Changi – Sân bay hi?u qu? nh?t th? gi?i trong 5 năm liên ti?p

Năm 2017, sân bay qu?c t? Changi c?a qu?c gia Singapore l?n th? 5 liên ti?p giành gi?i sân bay t?t nh?t th? gi?i c?a Skytrax (h? th?ng công nh?n tiêu chu?n ch?t lư?ng các sân bay, x?p tiêu chu?n tuy?n hàng và d?ch v? nh?ng sân bay trên toàn th? gi?i). Trong năm 2016, Changi ph?c v? 58,800,000 hành khách. Hi?n có 360 c?a hàng bán l? và 140 c?a hi?u F&B ph?c v? t?i 3 nhà ga. Changi liên k?t v?i 100 h?ng hàng không, k?t n?i cùng v?i 380 TP. trên toàn th? gi?i. Changi có kho?ng ch?ng 7,000 chuy?n bay m?i tu?n, t?c là c? m?i 90 giây l?i có m?t chuy?n bay. Tháng 8/2017, nhà ga 4 c?a Changi chính th?c đi vào ho?t đ?ng cùng cùng v?i 3 nhà ga trư?c đó trau d?i năng su?t và t?t ho?t đ?ng c?a sân bay này.

Như v?y, Singapore h?i t? đ?y đ? các đi?u ki?n l? tư?ng đ? tr? thành môi trư?ng du h?c hoàn h?o cho ngư?i h?c qu?c t?, trong đó có sinh viên Vi?t Nam.

H?c vi?n Kaplan qu?c gia Singapore – Top 3 h?c vi?n đư?c yêu thích nh?t Singapore

M?c dù là m?t qu?c đ?o nh? bé, đ?o qu?c Singapore có h? th?ng cơ s? giáo d?c khá phong phú. Trong các cơ s? giáo d?c c?p cao có h? th?ng nh?ng trư?ng công l?p, tư th?c và nư?c ngoài. Kapla đ?t nư?c Singapore là thành viên c?a T?p đoàn Giáo d?c Kaplan (M?). Trư?ng Kaplan đ?t nư?c Singapore đư?c HSSV yêu thích và l?a ch?n nh? h? th?ng cơ s? v?t ch?t t?t, d?ch v? h? tr? các b?n qu?c t? hi?u qu? và đ?c bi?t là chương tr?nh gi?ng d?y ch?t lư?ng. Đi?u này th? hi?n qua hàng đ?u 3 AsianOne People’s Choice mà Kaplan đ?t nư?c Singapore nh?n đư?c liên ti?p 4 năm (2013 – 2016).

H?c vi?n Kaplan t?a l?c trong Top 3 h?c vi?n đư?c yêu thích nh?t Singapore

Các đ?i tác gi?ng d?y ? Kaplan bao g?m:

Đ?i h?c Murdoch, ÚcĐ?i h?c Northumbria, AnhĐ?i h?c Royal Holloway, AnhĐ?i h?c Dublin, ĐH Qu?c gia IrelandĐ?i h?c Portmouth, AnhĐ?i h?c Essex, AnhTrư?ng B.H.M.S, Th?y S?

Chương tr?nh gi?ng d?y ? Kapalan đư?c các đ?i tác ch?p nh?n v? ch?t lư?ng, thi?t k? chương tr?nh phân khoa h?c, gi?ng viên đư?c tuy?n ch?n k? lư?ng và b?ng c?p sáng giá nư?c ngoài. Đ?c bi?t, thi?t k? chương tr?nh ? Kaplan cùng v?i t?ng th?i gian ch? 2 năm cho chương tr?nh c? nhân và 1 năm cho chương tr?nh th?c s? giúp SV ti?t ki?m th?i gian, nhanh chóng hoàn t?t chương tr?nh, n?m b?t các cơ h?i ngh? nghi?p s?m hơn và nhanh chóng hơn b?n bè đ?ng trang l?a.

Kaplan có l? tr?nh “H?c t?i Singapore – Th?c t?p t?i Th?y S?” cho nh?ng SV quan tâm lên t?i chương tr?nh gi?ng d?y khoa Nhà hàng khách s?n. Ưu đi?m c?a chương tr?nh này là ti?t ki?m th?i gian cùng v?i s? ti?n ch? b?ng 1/3 so v?i h?c ch?c ch?n là ? “cư?ng qu?c v? ngành công nghi?p s?n xu?t đ?ng h?”.

C? th?, du h?c sinh hoàn t?t chương tr?nh PTTH hoàn toàn có kh? năng theo h?c chương tr?nh Diploma (tương đương năm 1 đ?i h?c). chương tr?nh này kéo dài 8 tháng, cung c?p cho ngư?i h?c n?n t?ng ki?n th?c v?ng ch?c v? qu?n l? trong kinh doanh nh?ng l?nh v?c thương m?i, marketing, du l?ch, th?c ph?m & đ? u?ng… Hoàn t?t chương tr?nh này, ngư?i h?c có th? chuy?n ti?p lên chương tr?nh năm cu?i đ?i h?c ? trư?ng B.H.M.S và nh?n đư?c b?ng C? nhân c?a Đ?i h?c đ?i tác cùng v?i BHMS – Robert Gordon. Chương tr?nh h?c t?i Th?y S? bao g?m c? th?c t?p, sinh viên s? có nh?ng c? xát th?c t? t?i cái nôi c?a ngành Nhà hàng Khách s?n.

Sinh viên theo h?c chương tr?nh đào t?o c?a ĐH Murdoch t?i Kaplan

Bên c?nh đó, t?i Kaplan đào t?o chương tr?nh ch?c ch?n là g?c c?a Đ?i h?c Murdoch (Úc). Thay v? ph?i qua tr?c ti?p “x? kangaroo đ? h?c v?i th? t?c visa ph?c t?p và phí đ?t đ?, chúng ta hoàn toàn có kh? năng ch?n l? tr?nh h?c t?p đơn gi?n hơn và gi?m b?t các kho?n kinh phí cùng v?i chương tr?nh d?y c?a đ?i h?c Murdoch t?i Kaplan.

Chương tr?nh gi?ng d?y và gi?ng viên đư?c chính đ?i h?c Murdoch đ?m b?o v? ch?t lư?ng, b?ng b?c không có s? khác bi?t so v?i ngư?i h?c h?c ? Úc và có đáng đ?ng ti?n bát g?o qu?c t?.

Đ?c bi?t:

Ngoài l?a ch?n ngành h?c đơn, ngư?i h?c hoàn toàn có th? ch?n chương tr?nh b?ng kép. V?i chương tr?nh này, các b?n có th? đ?ng th?i trang b? ki?n th?c và k? năng trong 2 l?nh v?c c?ng như m? r?ng g?p đôi cơ h?i vi?c làm sau hi?u qu? nghi?p.Ngoài l?a ch?n hoàn t?t h?t th?y chương tr?nh d?y ? đ?o qu?c Singapore, HSSV có các l?a ch?n chuy?n ti?p qua “quê hương c?a chu?t túi sau 1 th?i gian h?c t?i qu?c gia Singapore. Đi?u này giúp các b?n có thêm nh?ng c? xát h?c t?p nư?c ngoài b? ích. Đây c?ng là l? tr?nh h?p l? và an ninh cho các HSSV mu?n du h?c “x? g?u Koala nhưng h? sơ tr? ng?i không th? đi theo con đư?ng tr?c ti?p.

H?i th?o ngày 22/7/2017 t?i Đà N?ng và 23/7/2017 ? TP. H? Chí Minh là cơ h?i đ? b?n g?p g? tr?c ti?p đ?i di?n Trư?ng Kaplan và chuyên viên tư v?n giàu kinh nghi?m c?a INEC. Tham d? h?i th?o, các b?n s? có đư?c nh?ng thông tin chính xác, c?p nh?t nh?t v? đi du h?c đ?t nư?c Singapore nói chung và Trư?ng Kaplan nói riêng, t? đó có nh?ng quy?t đ?nh đúng đ?n cho h? sơ du h?c c?a m?nh. Vui l?ng ĐĂNG K? đ? đư?c h? tr? hi?u qu? nh?t.

Công ty Du h?c INEC 

T?ng đài: 1900 636990Hotline Mi?n B?c, Mi?n Nam : 093 409 3311 – 093 409 3040 – 093 409 4411Hotline Mi?n Trung: 093 409 9070 – 093 409 9983Email: inec@inec.vnĐăng k? tư v?n đi du h?c Singapore: https://goo.gl/aI1NIH
Trích ngu?n: duhocinec.com

View the original article here

This post was made using the Auto Blogging Software from WebMagnates.org This line will not appear when posts are made after activating the software to full version.