Du học chuyên ngành Ẩm thực ở Thụy Sỹ – Nhận 2 bằng, hưởng lương “khủng”

Du học chuyên ngành Ẩm thực ở Thụy Sỹ – Nhận 2 bằng, hưởng lương “khủng”

Du h?c Th?y S? nhóm ngành ?m th?c – Ti?p thu tinh hoa ?m th?c truy?n th?ng k?t h?p phương pháp qu?n tr? m?i nh?t ngay t?i “trái tim” châu Âu cùng Trư?ng CAA.

Đ?u tư chu toàn cho s? nghi?p ?m th?c cùng Trư?ng CAA – Ti?p thu tinh hoa ngh? thu?t ?m th?c truy?n th?ng k?t h?p hi?n đ?i trong môi H?c vi?n tràn đ?y c?m h?ng sáng t?o, h?c h?i các phương pháp qu?n l? m?i nh?t ngay ? “trái tim” c?a châu Âu.

?m th?c đư?c ví như 1 trong các “đ?i s? du l?ch” c?a m?i qu?c gia trên th? gi?i. Không th? ph? nh?n r?ng, m?i du khách khi “ph?i l?ng” m?t mi?n đ?t nào đó không đơn thu?n b?i c?nh đ?p r?c r? mà c?n là n?n ?m th?c làm say đ?m tâm h?n. Và n?u có m?t cu?c b?nh b?u “đ?i s? du l?ch” c?a đ?t qu?c gia nào là h?p d?n, là quy?n r? nh?t th? h?n không th? b? qua Th?y S? b?i vô vàn món ngon khó cư?ng. Có th? “đi?m m?t ch? tên” m?t s? món ăn “đ?n tim” không ít du khách như Rosti – Món khoai tây bào đem chiên ho?c nư?ng đ? t?o l?p v? ngoài gi?n r?m, bên trong s? đư?c nh?i th?t xông khói, pho mát, hành tây và đôi khi là c? 1 chút táo x?t nh?; Saffron risotto là món cơm ngh? thu?t c?a “cư?ng qu?c v? ngành công nghi?p s?n xu?t đ?ng h?” khi đư?c n?u chín t? g?o ? cùng ngh? tây, hành tây, pho mát cùng m?t ít rư?u vang; Là ng? c?c bircherm?esli đư?c ví như s? k?t h?p hoàn h?o gi?a y?n m?ch và trái cây tươi cùng m?t s? lo?i h?t, đ?t nư?c c?t chanh, s?a đ?c ho?c s?a chua. Và v?i s? nhi?u c?a văn hóa ?m th?c, Th?y S? nghi?m nhiên tr? thành đi?m lên đ?n đ? h?c ngành h?c ?m th?c c?a du h?c sinh qu?c t?.

Rosti – Món khoai tây bào đ?c trưng c?a ?m th?c Th?y S?Rosti – Món khoai tây bào đ?c trưng c?a ?m th?c Th?y S?

Ti?p thu tinh hoa ngh? thu?t ?m th?c Th?y S? và qu?c t? cùng H?c vi?n CAA

Trư?ng Ngh? thu?t ?m th?c CAA (Culinary Arts Academy Switzerland) đư?c h?nh thành năm 2006 và tr?c thu?c Trư?ng Cao đ?ng César Ritz. CAA mang trên m?nh s? m?nh chu?n b? cho H?c sinh n?n t?ng v?ng ch?c cùng ni?m đam mê m?nh li?t cho s? nghi?p ?m th?c t?m c?. Năm 2012, H?c vi?n CAA đ? m? r?ng quy mô gi?ng d?y c?a m?nh ngay ? các khu h?c xá c?a César Ritz t?i Le Bouveret và Lucerne. C? hai cơ s? này đ?u đư?c trang b? ti?n nghi hi?n đ?i cùng v?i không gian thân thi?n, c?i m?, giúp du h?c sinh có các c? xát tuy?t v?i nh?t khi đi du h?c “cư?ng qu?c v? ngành công nghi?p s?n xu?t đ?ng h?”.

Khu h?c xá Lucerne: n?m ? Khách s?n Union trư?c đây, là khu b?t đ?ng s?n tráng l? c?a th? k? 19 n?m ngay Cty khu mua s?m l?ch s? c?a thành ph?. T?a nhà này đư?c đ?i m?i hoàn toàn nh?m t?o s? ôn h?a và khác bi?t dành cho du h?c sinh.Khu h?c xá Le Bouveret: n?m bên b? h? Geneva xinh đ?p và cách Đ?i di?n tuy?n sinh TP. Ch? ít phút di chuy?n. T?i đây, các b?n s? đư?c ti?p c?n khu b?p áp d?ng hi?n đ?i, khu b?p nư?ng bánh, làm bánh ng?t ti?n nghi và là nơi cho ra đ?i các món ăn theo ki?u alacarte (g?i món l?).

H?c vi?n CAA tr?c thu?c Cao đ?ng César RitzTrư?ng CAA tr?c thu?c Cao đ?ng César Ritz

3 năm đ? tr? thành chuyên gia hàng đ?u v?i chương tr?nh C? nhân Ngh? thu?t ?m th?c t?i CAA

Du h?c Th?y S? chuyên ngành ?m th?c t?i CAA, khóa h?c là s? k?t h?p hoàn h?o gi?a ki?n th?c cơ b?n v? ?m th?c Th?y S? truy?n th?ng, k? thu?t n?u nư?ng qu?c t? cùng các l?p qu?n l? hi?n đ?i v?i s? hư?ng d?n và công nh?n c?a nh?ng chuyên gia hàng đ?u trong cùng l?nh v?c. Khóa h?c có th?i lư?ng 3 năm và g?m có 12 tháng th?c t?p hư?ng lương ? nh?ng nhà hàng khách s?n hi?u qu? nh?t Th?y S? và trên toàn c?u. Các b?n s? n?m đư?c nh?ng nguyên t?c cơ b?n c?a n?u ăn, t? vi?c chu?n b? nguyên li?u, ch? bi?n cho đ?n sáng t?o th?c đơn.

CAA có m?i quan h? h?p tác ch?t ch? v?i Trư?ng ĐH Derby – hàng đ?u 10 H?c vi?n Du l?ch và Nhà hàng khách s?n hi?u qu? nh?t vương qu?c Anh (theo Guardian). Theo đó, Derby s? cùng CAA tham gia vào giai đo?n biên so?n, ch?nh l? giáo tr?nh và th?m đ?nh chuyên môn h?c c?ng như c?p b?ng. Sau khi hoàn thành khóa h?c, chúng ta s? đư?c nh?n cùng lúc hai b?ng do c? Trư?ng CAA – cao đ?ng César Ritz và Đ?i h?c Derby c?p, mang lên đ?n cơ h?i kh?i nghi?p ? b?t k? đâu cùng v?i ch?n l?a vi?c làm r?ng m? hơn.

Mang đ?n cho b?n cơ h?i ti?p thu tinh hoa ngh? thu?t ?m th?c truy?n th?ng, k? thu?t n?u nư?ng qu?c t? k?t h?p các l?p qu?n l? hi?n đ?iMang đ?n cho chúng ta cơ h?i ti?p thu tinh hoa ngh? thu?t ?m th?c truy?n th?ng, k? thu?t n?u nư?ng qu?c t? k?t h?p các l?p qu?n l? hi?n đ?i

&Ldquo;c? xát” k? năng và phát tri?n chuyên môn h?c v?i 12 tháng th?c t?p chuyên nghi?p

H?c vi?n CAA mang đ?n cho du h?c sinh cơ h?i t?t nh?t đ? phát tri?n chuyên môn c?a m?nh thông qua chương tr?nh th?c t?p có th?i lư?ng 12 tháng. Các b?n s? đư?c kinh nghi?m môi Trư?ng làm vi?c chuyên nghi?p trong ngành h?c công nghi?p ?m th?c và d?ch v? nhà hàng khách s?n ? các t?p đoàn cao b?c như DisneyLand Paris, Hilton, BHIP, Arcotel Hotels, Hyatt, IHG, Lotte Hotel Moscow, Marriott, RoseWood Hotels and Resort, Shangri-La, Swiss International Hotels and Resort, Six Senses… M?c lương b?ng t?i thi?u mà b?n nh?n đư?c là 2.172 CHF/tháng, theo quy đ?nh c?a Chính ph? “cư?ng qu?c v? ngành công nghi?p s?n xu?t đ?ng h?”.

Bên c?nh đó, Trư?ng s? đ?ng hành cùng m?i HSSV liên t?c trong quá tr?nh th?c t?p, t? vi?c ch?n đ?a đi?m, đ?u tư CV, vi?t thư gi?i thi?u, luy?n ph?ng v?n… hoàn toàn có kh? năng nói r?ng, đây là d?p đ? các b?n v?a phát tri?n ki?n th?c, k? năng làm vi?c, ki?n t?o m?i quan h? h? tr? cho s? nghi?p sau này.

Cùng môi trư?ng h?c t?p đ?y đ? ti?n nghi và tràm đ?y c?m h?ng sáng t?oCùng môi Trư?ng h?c t?p đ?y đ? ti?n nghi và tràn đ?y c?m h?ng sáng t?o

Cơ h?i h?c thêm ngo?i ng? m?i đ? r?ng m? cơ h?i ngh? nghi?p

Th?y S? v?n n?i danh là đ?t nư?c đa văn hóa và đa ngôn ng? khi có t?i 63.7% ngư?i s? d?ng ti?ng Đ?c, 20.4% ngư?i s? d?ng ti?ng Pháp, sau đó là ti?ng ? (theo s? li?u th?ng kê c?a C?ng thông tin Chính ph? – B? Ngo?i giao Vi?t Nam). Chính do đó, không l?y làm khó hi?u khi CAA đưa vào đào t?o ti?ng Pháp và ti?ng Đ?c ngay trong khóa h?c C? nhân Ngh? thu?t ?m th?c này. Tùy vào s? thích và năng khi?u các b?n ch?c ch?n là hoàn toàn có th? ch?n h?c ti?ng Pháp ho?c ti?ng Đ?c đ? phát tri?n v?n ngôn ng? c?a m?nh. Vi?c s? d?ng thành th?o phong phú ngo?i ng? s? chính là l?i th? cho cu?c đua s? nghi?p c?a b?n sau này c?ng như có cơ h?i l?n đ? đ?m đương phong phú v? trí quan tr?ng.

Liên h? Cty đi du h?c INEC – Trung tâm c?a H?c vi?n t?i Vi?t Nam đ? đư?c h? tr? hi?u qu? nh?t cho Trư?ng h?p c?a b?n:

T?ng đài: 1900 636 990Hotline KV mi?n B?c & Nam: 093 409 2662 – 093 409 9948Hotline KV mi?n Trung: 093 409 9070 – 093 409 4449Email: inec@inec.Vn

View the original article here

This post was made using the Auto Blogging Software from WebMagnates.org This line will not appear when posts are made after activating the software to full version.

Tagged with