Điều kiện du học trung học tại Úc

Điều kiện du học trung học tại Úc

Đi?u ki?n du h?c trung h?c t?i Úc

V?i b?t k? đ?t nư?c nào, đi?u ki?n du h?c trung h?c t?i úc và các chương tr?nh khác, b?n c?n th?a m?n yêu c?u đ?u vào c?a chương tr?nh b?n ch?n.

Đ?t đ?t nư?c “x? kangaroo xinh đ?p s? h?u nh?ng TP. đáng s?ng nh?t th? gi?i như Melbourne, Sydney, Adelaide, Perth; ch? s? phát tri?n con ngư?i cao th? 2 toàn c?u; x?p th? 4 th? gi?i v? m?c đ? h?nh phúc c?a ngư?i dân; đánh giá th? 9 toàn c?u v?i 5 trong s? 30 TP. t?t nh?t toàn c?u cho sinh viên h?c t?p. Đây là đi?m lên đ?n du h?c thu hút đông đ?o SV nư?c ngoài th? 3 th? gi?i ch? sau Vương qu?c Anh qu?c và Hoa K?. V?y đi?u ki?n du h?c Úc như th? nào, h?y cùng xem các phân tích dư?i đây nhé.

Úc – đi?m lên đ?n đi du h?c l? tư?ng

Đi?u ki?n v? h?c v?n

V?i b?t k? đ?t nư?c nào, đi?u ki?n du h?c trung h?c t?i úc và các chương tr?nh khác, b?n c?n th?a m?n yêu c?u đ?u vào c?a chương tr?nh b?n ch?n. T?i Australia, các b?n Vi?t Nam hoàn toàn có th? ch?n h?c nh?ng chương tr?nh PTTH, cao đ?ng, ngh?, c? nhân, th?c s?. Ngoài ra, cùng v?i HSSV chưa đ? đi?u ki?n đ? vào chương tr?nh chính khóa th? có th? h?c qua chương trinh d? b?. Thêm vào đó, m?t s? khóa h?c không yêu c?u ch?ng ch? ti?ng Anh mà HSSV có th? làm bài ki?m tra tr?nh đ?. C? th?:

H? th?ng giáo d?c c?a Australia có 12 năm h?c ph? thông trung h?c, do đó linh ho?t trong chuy?n ti?p cho h?c sinh Vi?t Nam. HS h?c xong l?p 9 có th? liên t?c h?c lên l?p 10 ? “x? kangaroo. HS ph?i h?c ít nh?t 2 năm l?p 11, 12 đ? l?y b?ng ph? thông trung h?c Australia. Không yêu c?u ti?ng Vương qu?c Anh cho c?p h?c này.SV hoàn t?t l?p 11 ? Vi?t Nam, IELTS 5.0. Hoàn t?t chương tr?nh trong 8-12 tháng, ngư?i h?c chuy?n ti?p lên năm 1 ĐH.Chương tr?nh tương đương năm m?t ĐH, dành cho HSSV hoàn t?t PTTH, IELTS 5.5. Hoàn t?t chương tr?nh trong 8-12 tháng, ngư?i h?c chuy?n ti?p lên năm 2 ĐH.Ch?ng ch? III, IV: dành cho HSSV hoàn t?t l?p 11, IELTS 5.5
Xem thêm :  Làm sao nhận được bằng Đại học trong 4 năm sau khi hết lớp 10?

Cao đ?ng ngh?: dành cho SV hi?u qu? nghi?p PTTH, IELTS 5.5

Hoàn t?t chương tr?nh, SV có kh? năng đi làm ho?c xem xét vi?c h?c liên thông lên đ?i h?c.

Yêu c?u sinh viên hi?u qu? nghi?p trung h?c ph? thông, IELTS 6.0. Chương tr?nh h?c luôn luôn kéo dài trong 3-4 năm tùy chuyên nhóm ngành. Hoàn t?t khóa h?c, các b?n đư?c ? l?i Australia 2 năm đ? l?i vi?c toàn th?i gian.Dành cho ngư?i h?c đ? hoàn t?t Đ?i h?c, IELTS 6.5, m?t s? khóa MBA yêu c?u tr?i nghi?m. Chương tr?nh h?c chia ra thành th?c s? lên l?p và th?c s? nghiên c?u, h?c t? 1-2.5 năm. Sau t?t nghi?p, b?n đư?c phép ? l?i 2-3 năm đ? làm vi?c toàn th?i gian ? “x? kangaroo.

Bên trong khuôn viên ĐH Curtin, Úc

Đi?u ki?n v? visa

Chính ph? Úc có đa d?ng chính sách đ? thu hút HSSV qu?c t?, 1 trong s? đó là vi?c t?o đi?u ki?n đ? ngư?i h?c có mong mu?n h?c t?p nghiêm túc ? đ?t qu?c gia này đư?c hư?ng chính sách visa khá d? ch?u. Hi?n t?i, cùng v?i chính sách visa “m?” hi?n nay, sinh viên ch? c?n n?p COE t? các trư?ng đ?i h?c tr? lên s? đư?c công nh?n vào nhóm r?i ro th?p. Đi?u đó có đ?ng ngh?a v?i vi?c HSSV không c?n ch?ng minh tài chính (ch?ng minh thu nh?p) l?n ch?ng ch? ti?ng UK (IELTS/TOEFL) khi n?p đơn xin visa.

Thêm vào đó, k? t? ngày 01/7/2016, b?n nư?c ngoài khi n?p h? sơ du h?c “x? g?u Koala s? đư?c ti?p c?n cùng v?i 1 quy tr?nh xét duy?t visa đơn gi?n hơn g?i là Cơ c?u đơn gi?n hóa quy tr?nh xét duy?t visa b?n (SSVF – Simplified student visa framework). Theo đó, SSVF s? mang lên đ?n khung xét duy?t visa đi du h?c Úc v?i tiêu chí đơn gi?n hơn, xác th?c hơn và t?t hơn.

Xem thêm :  Phương thức tôi luyện nền tảng kiến thức vững chắc trong ngành Du lịch – Nhà hàng – Khách sạn (kì 2)

Đi?u ki?n v? tài chính đi du h?c úc

Làm thêm ? Úc

Hi?n ?, phí du h?c “x? g?u Koala đư?c x?p h?ng vào nhóm “đ?t đ?” nh?t trên toàn c?u. Tùy ngành h?c và trư?ng b?n ch?n mà m?c khí có kh? năng thay đ?i khác nhau. Dư?i đây là m?c phí theo b?c h?c:

T?i Sydney/Melbourne: 15,000 AUD/năm

T?i nh?ng TP. khác: 10,000 – 12,000 AUD/năm.

Sinh viên hoàn toàn có kh? năng gi?m thi?u phí b?ng cách theo đu?i nh?ng chương tr?nh h?c b?ng ho?c t?m ki?m vi?c làm thêm. Các trư?ng ĐH, CĐ c?a “quê hương c?a chu?t túi hi?n đang có phong phú xu?t h?c b?ng h?p d?n dành cho các b?n nư?c ngoài cho nh?ng k? nh?p h?c 2016 đ?n 100% h?c chi phí.

Làm thêm t?i “x? kangaroo c?ng là đi?u mà không ch? SV Vi?t Nam mà c? ngư?i h?c qu?c t? l?a ch?n đ? ki?m thêm thu nh?p đ?ng th?i tích l?y nh?ng k? năng m?m và nhanh chóng thích nghi vào môi trư?ng s?ng. Các công vi?c làm thêm ? “quê hương c?a chu?t túi r?t nhi?u, bao g?m: bán l?, d?ch v? du l?ch, hái trái cây trong nông tr?i, kinh doanh qua đi?n tho?i, gia sư, tr? gi?ng… và th?c t?p.

V?i nh?ng phân tích trên đây, hy v?ng b?n đ? có cho m?nh đư?c câu tr? l?i cho th?c m?c v? nh?ng đi?u ki?n c?n thi?t đ? du h?c Úc 2017. Ngoài ra, mu?n h?c t?p ? môi trư?ng đ?t nư?c ngoài, các b?n c?n ph?i t?m hi?u th?t k? v? nhóm ngành h?c, trư?ng h?c, th? tuc/h? dơ nh?p h?c… ph?i tr?i qua r?t đa d?ng công đo?n. Do đó, chúng ta c?n t?i m?t công ty tư v?n đi du h?c uy tín đ? h? tr? cho h? sơ du h?c c?a m?nh.

Xem thêm :  Tối ưu hóa cơ hội đậu visa, thuận lợi sở hữu tấm vé thông hành du học Mỹ - Canada 2018

Liên h? v?i Công ty đi du h?c INEC – Cty c?a nh?ng trư?ng t?i Vi?t Nam qua 1900 636990 đ? đư?c h? tr? hi?u qu? nh?t. Ho?c:

Hotline KV mi?n B?c & Nam: 093 409 2662Hotline KV mi?n Trung: 093 409 9070Email: inec@inec.vn