Cơ hội cuối cùng nhập học Hoc viện SIM 2017

Cơ hội cuối cùng nhập học Hoc viện SIM 2017

Cơ h?i cu?i cùng nh?p h?c Hoc vi?n SIM 2017

Qu?c đ?o xinh đ?p đ?t nư?c Singapore là m?t trong các trung tâm c?a Châu Á và c?ng là thành ph? qu?c t? quan tr?ng. Singapore mang lên t?i cho chúng ta cơ h?i tham gia vào m?t h? th?ng thông minh luôn thúc đ?y s? ti?n b?, 1 c?ng đ?ng công dân toàn c?u và hư?ng t?i nh?ng thành công trong tương lai.

Là m?t đ?t nư?c nh? bé nhưng đ?t nư?c Singapore s? h?u cho m?nh h? th?ng giáo d?c hùng m?nh cùng v?i nhi?u nh?ng l?a ch?n v? cơ s? giáo d?c. Chính ph? nư?c này đ? có quy?t đ?nh đúng đ?n khi chi đ?n 20% ngân sách đ?t nư?c cho giáo d?c. Trong nh?ng l?a ch?n giáo d?c c?p cao ? qu?c gia Singapore, H?c vi?n Qu?n l? “đ?o qu?c sư t?” (SIM) là cánh c?a đưa b?n đ?n cùng v?i hành tr?nh h?c t?p đa d?ng và toàn di?n. T? đó, m? ra cho chúng ta vô vàn cơ h?i v? tương lai s? nghi?p.

Hi?n ?, H?c vi?n Trư?ng SIM Singapore đang nh?n h? sơ cho intake cu?i cùng trong năm. HSSV t? kh?p nh?ng t?nh thành trên c? đ?t nư?c hoàn toàn có kh? năng g?i h? sơ v? INEC – Đ?i di?n chính th?c c?a SIM ? Vi?t Nam đ? đư?c h? tr? mi?n các kho?n kinh phí. B?n có kh? năng đ?n đ? đư?c tư v?n mi?n chi phí cùng INEC t?i:

Văn ph?ng 1 – TP. H? Chí Minh

138 Tr?n Nhân Tôn, Phư?ng 2, Qu?n 10

Văn ph?ng 2 – TP. H? Chí Minh

279 Tr?n Nhân Tôn, Phư?ng 2, Qu?n 10

Văn ph?ng 3 – TP. Đà N?ng

51L Nguy?n Chí Thanh, Th?ch Thang, H?i Châu

T? nh?ng t?nh thành khác, các b?n có kh? năng liên h? t?ng đài 1900 636 990 ho?c g?i email t?i inec@inec.vn.

Vui l?ng đăng k? tư v?n intake cu?i cùng trong năm 2017 c?a Trư?ng SIM T?I ĐÂY đ? đư?c h? tr? mi?n kinh phí.

T?i sao ch?n Trư?ng SIM?

H?c vi?n Trư?ng SIM Singapore thu?c T?p đoàn Giáo d?c SIM là nhà cung b?c Top v? giáo d?c Đ?i h?c và gi?ng d?y chuyên nghi?p ? Singapore. SIM có ti?ng tăm v? s? c?ng hi?n c?a m?nh cho s? nghi?p h?c t?p tr?n đ?i c?ng như nh?ng tiêu chu?n và ch?t lư?ng giáo d?c c?p cao. Đư?c thành l?p năm 1964 b?i ?y ban Phát tri?n Kinh t? nh?m h? tr? phát tri?n kinh t? đ?t nư?c Singapore, ngày nay H?c vi?n Qu?n tr? Singapore đ? là m?t t? ch?c đa d?ng và l?n m?nh cùng v?i c?c k? phong phú chương tr?nh và d?ch v?.

SIM là h?c vi?n tư nhân t?t nh?t qu?c gia Singapore trong 8 năm liên ti?p v?i gi?i thư?ng do t?p chí AsiaOne People’s Choice b?nh ch?n (2008 – 2016). Gi?i thư?ng này ch?p nh?n ch?t lư?ng giáo d?c, h? th?ng cơ s? v?t ch?t và d?ch v? h? tr? SV c?a Singapore Institute Management. H?c vi?n Qu?n tr? Singapore nh?n đư?c s? tin tư?ng tuy?t đ?i c?a SV “”đ?o qu?c sư t?”” và c? HSSV qu?c t?.

SIM có trên 80 chương tr?nh d?y nh?ng b?c CĐ, đ?i h?c và Sau ĐH h?p tác cùng v?i hơn 10 trư?ng ĐH danh ti?ng th? gi?i như:

Đ?i h?c RMIT – hàng đ?u 15 trư?ng đ?i h?c Top đ?t nư?c ÚcĐ?i h?c Wollongong – Top 100 trư?ng t?t nh?t th? gi?iTrư?ng Kinh doanh LSE (Đ?i h?c London) – d?n đ?u th? gi?i v? đào t?o kinh doanhĐ?i h?c Birmingham – Đ?ng th? 16 trên b?ng đánh giá các trư?ng hi?u qu? nh?t toàn th? gi?i. H?c vi?n kinh doanh đư?c nh?n cùng lúc AACSB, AMBA và EQUIS.Đ?i h?c Warwick – X?p th? 10 t?i Anh Qu?cĐ?i h?c Southampton – hàng đ?u 10 trư?ng t?i Vương qu?c Anh Qu?c v? MarketingĐ?i h?c Stirling – hàng đ?u 100 trư?ng dư?i 50 tu?i hi?u qu? nh?t th? gi?iĐ?i h?c Buffalo – hàng đ?u 30 trư?ng ĐH nghiên c?u hàng đ?u Hoa K?

Chương tr?nh đào t?o t?i H?c vi?n Qu?n tr? Singapore là chương tr?nh g?c v?i chương tr?nh đào t?o đư?c công nh?n và gi?ng viên đư?c tuy?n ch?n k? lư?ng. B?ng b?c b?n nh?n đư?c có đáng đ? đ?u tư qu?c t?. H?c sinh Singapore Institute Management có cơ h?i h?c t?p và c? xát văn hóa r?ng hơn v?i chương tr?nh trao đ?i cùng v?i nh?ng đ?i tác c?a Singapore Institute Management như CSU, Berkeley, ĐH Boston và ĐH Qu?c gia Seoul… ? Anh qu?c, Hoa K?, “quê hương c?a v? đi?u flamenco”, Hàn Qu?c, Trung Qu?c, Nepal và nhi?u đ?t nư?c khác.

>> Chương tr?nh gi?ng d?y t?i SIM.

Khuôn viên t?ng th? Trư?ng SIM Singapore r?ng đ?n 110,000 m2 g?m có 254 gi?ng đư?ng, ph?ng h?i th?o, ph?ng Labs, ph?ng t?p th? thao, ph?ng bi?u di?n ngh? thu?t, thư vi?n… h? tr? t?i đa sinh viên trong h?c t?p c?ng như phát tri?n cá nhân m?t cách toàn di?n. V?i hơn 70 câu l?c b? SV, Trư?ng SIM Singapore là m?t trong các trư?ng có nhi?u ho?t đ?ng ngo?i khóa nh?t đ?o qu?c Singapore. du h?c sinh Singapore Institute Management luôn xuyên góp m?t và giành đư?c thành tích cao trong các cu?c thi qu?c gia và vùng.

>> SIM – Ngôi trư?ng đào t?o nên nh?ng con ngư?i năng đ?ng và toàn di?n.

V?i l?ch s? hơn 50 năm, 124,500 c?u các b?n, 22,000 sinh viên đang theo h?c t? hơn 40 đ?t nư?c khác nhau trên toàn c?u, SIM là môi trư?ng giáo d?c nư?c ngoài, nhi?u màu s?c văn hóa. C?ng đ?ng c?u SV Singapore Institute Management ho?t đ?ng t?t và có phong phú h? tr? v?i các b?n m?i.

Vui l?ng liên h? v?i INEC – đ?i di?n tuy?n sinh chính th?c c?a H?c vi?n Qu?n tr? Singapore ? Vi?t Nam đ? đư?c h? tr? t?t nh?t cho h? sơ du h?c Singapore c?a b?n:

T?ng đài: 1900 636990Hotline Mi?n B?c & Nam: 093 409 3311 – 093 409 3040 – 093 409 4411Hotline Mi?n trung: 093 409 9070 – 093 409 9983Email: inec@inec.vn

View the original article here

This post was made using the Auto Blogging Software from WebMagnates.org This line will not appear when posts are made after activating the software to full version.